Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 października 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się podatniczka, której syn zginął w katastrofie lotniczej samolotu. Samolot posiadał obowiązkowe ubezpieczenie statków powietrznych od odpowiedzialności cywilnej. Z polisy ubezpieczeniowej wynika, że w przypadku śmierci pasażera członkom najbliższej rodziny przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie do określonego kwotowo limitu.

Podatniczka chciałaby uzyskać korzystne dla siebie zadośćuczynienie w drodze negocjacji z ubezpieczycielem zakończonych umową ugody pozasądowej, na mocy której uzyska określoną wysokość zadośćuczynienia w zamian za co zrezygnuje z dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zapytała fiskusa, czy gdy uzyska świadczenie (zadośćuczynienie) z tytułu śmierci syna – szkoda osobowa – z polisy OC ubezpieczyciela samolotu w drodze ugody pozasądowej zawartej z tym ubezpieczycielem ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku.

Sama uważa, że z takiego zwolnienia może skorzystać na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Bez znaczenia pozostaje tu kwestia, czy do wypłaty świadczenia dochodzi w wyniku zawarcia ugody pozasądowej, prawomocnego wyroku sądowego, czy też kulancji.

Fiskus się zgodził. Uznał, że co prawda w doktrynie i judykaturze powszechnym jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast pojęcia „zadośćuczynienia” za doznaną krzywdę (uszczerbkiem niematerialnym), jednakże tego rodzaju rozróżnienia nie dokonują przepisy ustawy o PIT. W konsekwencji pojęcie odszkodowania odnosi się również do zadośćuczynienia, będącego formą wynagrodzenia szkody. Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że wypłacone podatniczce świadczenie (zadośćuczynienie) z tytułu śmierci syna z polisy OC ubezpieczyciela samolotu, w drodze ugody pozasądowej, korzystać będzie ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Tym samym, podatniczka nie będzie zobowiązana do wykazania dochodu z tytułu otrzymanego świadczenia w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym świadczenie to otrzyma.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 października 2015 r., sygn. akt IPTPB3/4511-144/15-3/PM, LEX nr 280877

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł