Chodzi tutaj o zapewnienie mocy ochronnej dla interpretacji uzyskiwanych przez członków podatkowej grupy kapitałowej jeszcze przed jej utworzeniem. Dodatkowo istotna będzie możliwość pozyskiwania interpretacji indywidualnych przez podmioty planujące założenie podatkowej grupy kapitałowej na zasadach analogicznych do obecnie obowiązującego uprawnienia podmiotów planujących założenie nowej spółki. Ważne jest także określenie podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskami o interpretacje indywidualne w trakcie trwania podatkowej grupy kapitałowej i zapewnienie ich mocy wiążącej

Interpretacja indywidualna, co do zasady wystawiona na wniosek podatnika, pełni funkcję ochronną dla tego konkretnego podatnika. W odniesieniu do podatków, które nie mają charakteru transakcyjnego, jest to rozwiązanie właściwe. Jednak w sytuacji, kiedy interpretacja odnosi się do kwalifikacji transakcji – co jest typową sytuacją w przypadku podatku od towarów i usług – nie ma żadnego powodu, dla którego interpretacja nie powinna mieć tej samej mocy dla obydwu stron tejże transakcji. Pracodawcy RP proponują wobec tego wprowadzenie możliwości występowania z wnioskiem o jedną interpretację przez dwa lub więcej podmiotów uczestniczących w danym przedsięwzięciu gospodarczym. Wydana interpretacja, określająca skutki podatkowe takiego przedsięwzięcia, kierowana byłaby do wszystkich wnioskodawców, zachowując moc ochronną w stosunku do każdego z nich. Zastosowanie takiego rozwiązania prowadziłoby także do eliminowania różnic w zakresie rozpoznawania konsekwencji podatkowych danego przedsięwzięcia przez podmioty w nim uczestniczące.

Dodatkowo przepisy regulujące kwestię publikowania interpretacji podatkowych powinny określać termin, w jakim należy je zamieścić w publicznie dostępnej bazie. Trzeba również zapewnić udostępnianie w bazie informacji dotyczących zmiany bądź uchylenia wydanych i opublikowanych interpretacji. Przyczyni się to bowiem do zmniejszenia stopnia niepewności podatników co do aktualnej linii orzeczniczej organów podatkowych. Ponadto w naszej ocenie stworzenie centralnej bazy interpretacji wydawanych przez organy samorządowe, działające jako organy podatkowe, jest niezbędne do ujednolicenia linii orzeczniczej różnych organów oraz podwyższenia stopnia zaufania obywateli do państwa.

Propozycje w tym zakresie nie zostały jednak uwzględnione, ponieważ w opinii projektodawcy przepisy mające powstać na bazie kierunkowych założeń Ordynacji podatkowej oraz przepisy aktualnie istniejące w dostateczny sposób spełniają funkcje ochronną względem interpretacji indywidualnych.

Pracodawcy RP za szczególnie korzystną propozycję zmiany Ordynacji podatkowej uznali postulat rozszerzenia niewładnych form rozstrzygnięć organów podatkowych, w tym programu poprawnego rozliczenia opartego na współpracy. W naszej ocenie doprecyzowania wymaga jednak to, jaki charakter miałoby porozumienie dotyczące programu poprawnego rozliczania, w szczególności czy i jaki zakres ochrony przysługiwałby podatnikom w związku z udziałem w programie. Projektodawca postanowił tę uwagę częściowo uwzględnić i przyznał, że program rozliczenia opartego na współpracy wymaga zaufania między podatnikiem a organem podatkowym. Zaufanie to zakłada oczywiście to, że organy podatkowe będą związane stanowiskiem wyrażonym wobec podatnika. Zdaniem projektodawcy szczegółowa regulacja programu byłaby sprzeczna z jego ideą – którą jest m.in. zapewnienie odformalizowanej płaszczyzny kontaktów podatnika z organami.

Zaproponowaliśmy także skorelowanie przepisów dotyczących powstania i zaliczania nadpłat na poczet zaległości podatkowych. Rozwiązanie takie pozwoliłoby wyłączyć obowiązek ponoszenia kosztów odsetek od zaległości w przypadku zapłaconych wcześniej należności publicznoprawnych uznanych za nadpłaty. Projektodawca przychylił się do tej propozycji. Uznano jednak za niezasadne wykorzystywanie elektronicznych środków komunikacji nie tylko w relacji organ–podatnik, lecz także w zakresie wypełniania obowiązków przez podmioty, na które nałożone są obowiązki informacyjne. Chodzi tutaj o podmioty zobowiązane do sporządzania deklaracji i informacji podatkowych poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów umożliwiających wykorzystywanie tych kanałów dystrybucji oraz ustalenie katalogu zdarzeń pozwalających uznać obowiązek dokumentacyjno-informacyjny za wykonany w stosunku do podatników.

Bardzo ważną propozycją Pracodawców RP – którą zaakceptował projektodawca – jest też uregulowanie kwestii występowania podatkowej grupy kapitałowej jako strony postępowania podatkowego i kontrolnego. Z kolei postulat o wprowadzeniu zasady, zgodnie z którą ciężar dowodu spoczywa na organie podatkowym, został przez projektodawcę odrzucony. Jakby tego było mało, projektodawca uznał również za niezasadne wprowadzenie prawa do wypowiedzenia się w przedmiocie zebranego materiału dowodowego w postępowaniu uproszczonym. Podobny los spotkał postulat zakreślenia ram sukcesji określonych rozwiązań podatkowych w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej oraz jej członków. Według projektodawcy bowiem kwestia ta wymaga szczegółowego rozwiązania.

Pracodawcy RP zaproponowali również wprowadzenie ułatwień proceduralnych dotyczących wydawania zaświadczeń oraz wdrożenie w tym zakresie mechanizmów polegających np. na wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, z pominięciem informacji o prowadzeniu postępowań, w których nie wydano decyzji o zaległości podatkowej podatnika lub płatnika. Uwagę tę uwzględniono i zapewniono nas, że takie rozwiązanie jest przewidziane i zostanie doprecyzowane na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Podsumowując, należy zauważyć, że wiele ze zgłoszonych przez Pracodawców RP postulatów dotyczących kierunkowych założeń Ordynacji podatkowej zostało zaakceptowanych. Część z naszych postulatów pozostało jednak bez reakcji i mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych się to zmieni.

Klaudia Kaniecka, Komitet podatkowy Pracodawców RP

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł