Pytanie

12 sierpnia 2013 r. właściciel nabył samochód ciężarowy Mercedes-Benz Antos i zwrócił się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zarejestrowanie pojazdu. Do wniosku dołączył fakturę zakupu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych. Z powodu braku aktualnych badań technicznych Starostwo Powiatowe wydało czasowe tablice, oraz pozwolenie czasowe. Właściciel nie dopełnił czynności zmierzających do zakończenia rejestracji i 10 kwietnia 2015 r. złożył wniosek o umorzenie postępowania w związku ze sprzedażą pojazdu 10 lutego 2015 r. Samochód od dnia zakupu nie był użytkowany przez właściciela.
Czy zakupiony samochód ciężarowy powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportowych?

Odpowiedź

Z przepisów ustawy o podatkach lokalnych (regulującej między innymi podatek od środków transportowych) wynika, że rejestracja czasowa nie wywiera skutków podatkowych. Skoro zatem samochód nie został ostatecznie zarejestrowany, nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Uzasadnienie

W myśl art. 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

W myśl art. 9 ust. 4b u.p.o.l. zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (przepis ten obowiązuje od 2007 r.). Z art. 74 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wynika natomiast, że czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu, wydając pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne. Czasowa rejestracja pojazdu dokonywana jest z urzędu na okres nieprzekraczający (co do zasady) 30 dni.
Powyższe oznacza, że rejestracja czasowa nie wywiera skutków podatkowych. Skoro zatem samochód nie został ostatecznie zarejestrowany, nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Glównego Księgowego