Celem projektu jest wyeliminowanie niekorzystnej dla podatników praktyki organów podatkowych „obchodzenia” ograniczenia czasu trwania kontroli podatkowej wynikającego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projektodawca wskazuje, że ze względu na ograniczony czas na przeprowadzenie kontroli, organy podatkowe dokonują czynności zarezerwowanych dla kontroli w trakcie postępowania podatkowego. Jednocześnie przepisy Ordynacji Podatkowej umożliwiają wielokrotne przedłużanie postępowania podatkowego na wielomiesięczne okresy. Podatnicy, oprócz prawa do ponaglenia organu nie mają rzeczywistych instrumentów ochrony przed takim działaniem.

W projekcie proponuje się, żeby o każdym niezałatwieniu sprawy w terminie organy podatkowe były zobowiązane powiadomić w formie postanowienia, na które służyło będzie przedsiębiorcy zażalenie do organu wyższej instancji, a w razie nieuwzględnienia zażalenia skarga do sądu administracyjnego.

Konsultacje będą trwały do 11 lipca.