Celem projektowanej ustawy jest stworzenie warunków do sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa. Potrzeba takiego rozwiązania wynika z braku rozgraniczenia wytwarzania żywności metodami przemysłowymi i tradycyjnymi. Regulacja ma przywrócić rolnikowi naturalne prawo do wytwarzania i sprzedaży żywności. Ustawa określa warunki na jakich taka produkcja i sprzedaż ma się odbywać.

W projekcie ustawy określone został wyłączenie przychodów osiąganych z tytułu sprzedaży bezpośredniej przez rolnika z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych tak jak ma to miejsce w przypadku przychodów osiąganych z prowadzenia działalności rolniczej. Sprzedaż bezpośrednia  produktów rolnych, jako proces powiązany z produkcją rolną, stanowi część aktywności rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Brak jest możliwości prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, bez prowadzenia gospodarstwa rolnego. Jeżeli zatem, zgodnie z aksjologią przyjętą w podatku PIT, wyłącza się z tego podatku przychody osiągane z działalności rolniczej, to zdaniem autorów projektu, odpowiednio wyłączona (a nie zwolniona) z zakresu działania ustawy powinny być przychody osiągane przez rolników ze sprzedaży bezpośredniej.

Limit przychodów ustala się na 75 tys. złotych, ponieważ sprzedaż bezpośrednia z uwagi na warunki jej prowadzenia określone w projekcie nie może być obiektywnie dokonywana na szeroką skalę oraz stanowi jedynie działalność dodatkową rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne. Tym samym, zgodnie z projektem sprzedaż bezpośrednia jest dokonywana wyłącznie w określonych miejscach (wymienionych w projekcie) oraz wyłącznie przez podmioty wymienione w ustawie (rolnika oraz domowników gospodarstwa rolnego).