Pytanie

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w strefie ekonomicznej. W tej samej strefie wybudował nowy zakład, otrzymał nowe pozwolenie, przeniósł działalność gospodarczą do nowego zakładu a stary sprzedał. Koszty zagospodarowania terenu wokół zakładu, a także koszty związane z demontażem i montażem maszyn i urządzeń zaliczył do kosztów bieżących działalności gospodarczej nasuwa się pytanie.

Czy te koszty można w całości zaliczyć do kosztów podatkowych związanych z działalnością w strefie?

Te wydatki stanowią dużą kwotę.

Odpowiedź

Przenosiny zakładu w strefie ekonomicznej generują koszty strefowe.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy z15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu (pozastrefowe) oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł - niepodlegających opodatkowaniu, zwolnionych (strefowe) a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Natomiast w przypadku, gdy koszty związane są jedynie z działalnością zwolnioną (strefową) to nie będą mogły stanowić kosztu podatkowego w ogóle (art. 7 ust. 3 pkt 3 u.p.d.o.p.).

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów zgodnie z powołaną na wstępie zasadą ma więc charakter wyjątkowy i może mieć zastosowanie jedynie w stosunku do niektórych kosztów dotyczących zarówno działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i działalności poza strefą, których obiektywnie nie można rozdzielić na dotyczące przychodów wolnych od podatku i dotyczące przychodów podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem koszty dotyczą w całości działalności strefowej to nie mogą być jednocześnie kosztami podatkowymi

Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym, wydatki na przeniesienie działalności prowadzonej w zakładzie strefowym w X do nowego zakładu strefowego w Y, Spółka może uznać jedynie za koszty działalności strefowej.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 22 lutego 2011 r., ILPB4/423-316/10-4/MC.

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł