Chodzi ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, którą 26 października przyjął Senat.

W imieniu samorządów zawodowych: doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy przedstawiamy zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec przyjętej przez Senat ustawy w zakresie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – czytamy w apelu wystosowanym do Prezydenta RP, podpisanym przez prof. dr hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych; Macieja Bobrowicza, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych; Jacka Trelę, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Mariusza Białeckiego, Prezesa Krajowej Rady Notarialnej.

Czytaj też: Sędziowie o dyscyplinarkach - mamy mniej praw niż przestępca >

Naruszono wiele reguł konstytucyjnych

W ocenie samorządu doradców podatkowych, przyjęte regulacje mogą istotnie naruszać wiele reguł konstytucyjnych, w tym tajemnicę zawodową doradców podatkowych. Rada Naukowa, składająca się z największych autorytetów prawa podatkowego, pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk, poparła stanowisko KRDP i apeluje o takie ukształtowanie przepisów, które zagwarantują zachowanie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i poprawią jakość tej legislacji.

 

 

– Uważamy, że wprowadzona ustawa może naruszać konstytucyjnie określone zasady, w tym przede wszystkim zasadę demokratycznego państwa prawnego i wywodzonych z niej zasad prawidłowej legislacji oraz ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego, która jest ustanowiona w interesie obywateli - napisano w apelu do prezydenta.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że uchwalona ustawa w omawianej części zawiera przepisy, które mogą być sprzeczne albo nieskorelowane z obowiązującym prawem oraz używa wielu bardzo niedookreślonych pojęć.

Zmiany nie respektują tajemnicy zawodowej

KRDP zwraca uwagę, że wprowadzane zmiany nie respektują tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego. Wprowadzono otwarty katalog osób zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych, który obejmuje także osoby, które nie są objęte obowiązkiem jej zachowania. Naruszenie tajemnicy zawodowej wiąże się także  z narzuceniem wymagania przekazywania informacji, które nawet pozbawione danych wprost identyfikujących podmiot korzystający, mogą pozwolić na ich ustalenie. Pełne zachowanie tajemnicy zawodowej jest fundamentem zawodów zaufania publicznego  i gwarantem dla wszystkich podatników ochrony ich podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Czytaj też: Doradcy podatkowi bronią tajemnicy zawodowej >

 

Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski, Jan Rudowski

Sprawdź  
POLECAMY

Za mało czasu na uwagi, za duże tempo prac

Doradcy podatkowi wskazują, że w trakcie prac nad ustawą naruszona została zasada dialogu i współpracy partnerów społecznych ze względu na zbyt krótki termin konsultacji publicznych i bardzo szybkie tempo procedowania tak zasadniczego i ważnego projektu, którego materia stanowi istotne novum w polskim systemie prawnym. Bardzo negatywnie oceniają także brak odniesienia się do uwag zgłoszonych przez parterów społecznych, w tym nieprzygotowanie wymaganego przepisami raportu z konsultacji.

Poparcie Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Specjalne stanowisko, wspierające KRDP, dotyczące obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych podjęła także Rada Naukowa przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, działająca pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk. Rada składa się z największych autorytetów prawa podatkowego w Polsce, a w jej skład wchodzą ponadto: prof. Bogumił Brzeziński, prof. Paweł Borszowski, prof. Leonard Etel, prof. Teresa Famulska, prof. prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. Andrzej Gomułowicz, prof. Marcin Jamroży, prof. Ziemowit Kukulski, prof. Mariola Lemonnier i prof. Włodzimierz Nykiel. Rada Naukowa apeluje o takie ukształtowanie przepisów, które zagwarantują zachowanie tajemnicy zawodowej doradców podatkowych i poprawią jakość omawianej legislacji.

Ustawa powinna wrócić do Sejmu

- W naszej zgodnej ocenie zasygnalizowane wątpliwości uzasadniają podjęcie decyzji o skierowaniu ustawy do ponownego rozpatrzenia przez Sejm RP, albowiem proponowane rozwiązania są sprzeczne z obowiązującym prawem oraz szkodliwe dla polskiej gospodarki - napisali przedstawiciele zawodów zaufania publicznego.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Tajemnica zawodowa a doradztwo podatkowe >

Zasady etyki zawodowej doradcy podatkowego >