Ministerstwo Finansów opublikowało w poniedziałek dwa projekty rozporządzeń w sprawie KSeF: projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. 

Rozporządzenie w sprawie korzystania z KSeF

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, jednym z elementów niezbędnych do korzystania przez podatników z powszechnego KSeF od 1 lipca 2024 r. jest konieczność uwierzytelnienia się oraz uzyskania uprawnień do korzystania z systemu, a także wdrożenie kodów QR niezbędnych w procesie wystawiania faktury. Stąd konieczność wydania od 1 lipca 2024 r. rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Projektowane rozporządzenie wypełnia delegację art. 106r ustawy o VAT. Projekt ten określa:

 1. rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,
 2. sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień,
 3. sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur,
 4. zakres danych, których podanie umożliwia dostęp w Krajowym Systemie e-Faktur do faktury ustrukturyzowanej, faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 ustawy, po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur, oraz faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA wystawionych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, bez konieczności uwierzytelniania,
 5. sposób oznaczania faktur ustrukturyzowanych, udostępnianych nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur lub używanych poza Krajowym Systemem e-Faktur, umożliwiający dostęp do faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiający weryfikację danych zawartych na tej fakturze, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania,
 6. sposób oznaczania faktur, o których mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, udostępnionych nabywcy w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, umożliwiający weryfikację danych z tych faktur oraz umożliwiający zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści tych faktur, w przypadku ich udostępnienia nabywcy, o którym mowa w art. 106nf ust. 2 ustawy, w sposób inny niż przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczania.

Projekt ma poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z projektem, uwierzytelnienie podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur wymaga użycia:

 1. środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797 oraz z 2023 r. poz. 1234), albo
 2. danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo
 3. danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo
 4. wytworzonego przez Krajowy System e-Faktur, po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w sposób, o którym mowa w pkt 1–3, certyfikatu autoryzującego  

– oraz weryfikacji posiadanych uprawnień.

 

POLECAMY

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur

Ministerstwo Finansów przedstawiło też projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur, który dostosowuje przepisy do KSeF oraz dodaje nowe regulacje w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami rynku, pojawiającymi się w toku konsultacji ustawy KSeF. Ma być rozwiązaniem upraszczającym oraz ułatwiającym działalność przedsiębiorców.

W par. 3 pkt 1 rozporządzenia wskazuje się, jakie dane powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT. Jak wyjaśnią MF, w wyniku wprowadzenia obligatoryjnego KSeF, również w odniesieniu do podatników zwolnionych z VAT, zaistniała konieczność znowelizowania tych przepisów. 

Według MF, dotychczasowy zakres danych ujmowanych na fakturach wystawianych zgodnie ze zmienianym przepisem nie obejmował numeru za pomocą, którego podatnik lub nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. Natomiast zgodnie z wymaganiami technicznymi KSeF, tj. umożliwieniem przypisania wystawionej faktury do odpowiedniego podatnika oraz nabywcy (poprzez NIP), obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo od 1 stycznia 2025 r. wpływa na konieczność posługiwania się NIP-em przez podatnika i nabywcę na wystawianych fakturach. Zatem w związku z tym, że przy wystawieniu faktury w KSeF oraz przypisaniu wystawionej faktury w KSeF do nabywcy niezbędne jest zawarcie na fakturze numeru za pomocą którego podatnik lub nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, należało znowelizować omawiany przepis, poprzez ujęcie tych danych jako wymaganych na fakturze.

W pkt 3a w par. 3 rozporządzenia uwzględniono dodatkową grupę przypadków, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż określony w art. 106e ustawy. Zgodnie z tym przepisem, faktura może nie zawierać: 

 1. miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,
 2. ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto).

Jak wyjaśnia MF, chodzi o ułatwienie dla podmiotów wystawiających faktury z tytułu dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych, usług wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy. Wprowadzana zmiana uzasadniona jest analizą zgłaszanych w toku konsultacji projektu ustawy KSeF uwag ze strony rynku i świadomością stosowanych praktyk handlowych przez te branże oraz techniczne warunki wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, które utrudniają tym branżom spełnienie wszystkich wymogów z art. 106e ustawy, tj. w zakresie wskazywania ilości danych dotyczących miary i ilości (liczby) dostarczanych towarów lub wykonywanych usług oraz ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto). Umożliwia się zatem wskazywanie na fakturze ustrukturyzowanej jedynie najistotniejszych informacji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług oraz dokonania rozliczenia finansowego z kontrahentami. Rozwiązanie zawarte w projekcie efektywnie zapewnia utrzymanie dotychczasowej praktyki we wskazanych branżach w zakresie ujmowania danych w postaci ceny jednostkowej, ilości, jednostki miary z rozbiciem na każdy punkt poboru w załączniku do faktury oraz uwzględnia przewidziane przepisami innych ustaw podatkowych wymagania w tym zakresie.

Czytaj również: Wdrożenie KSeF bez doradcy podatkowego będzie trudne >>