Rozwiązania przedstawione w projekcie ustawy mają na celu transpozycję do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2014/56/UE zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Najważniejsze przyjęte w projekcie regulacje obejmują:

- wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich,

- poprawę jakości badań ustawowych,

- wzmocnienie nadzoru publicznego.

Projekt ustawy po rozpatrzeniu przez komisję prawniczą zostanie przedłożony Radzie Ministrów.