Sprawa dotyczyła stawki podatku od sprzedaży apartamentów. Chodziło o spółkę, która wybuduje zespół budynków usługowych o funkcji turystycznej i handlowej. Zgodnie z ostateczną decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, opisany zespół budynków został zaliczony do budynków zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, takimi jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne. Dla terenu, na którym zostanie zrealizowana przedmiotowa inwestycja, obowiązuje plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego, zgodnie, z którym nieruchomość ta położona jest na terenie zabudowy pensjonatowej, dopuszcza się lokalizowanie zabudowy hotelowej. Spółka zamierza sprzedawać lokale znajdujące się w ww. budynkach. Lokale będące przedmiotem sprzedaży, mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu i w ocenie spółki będą miały charakter mieszkalny. Samodzielność lokali, jako lokali użytkowych, zostanie stwierdzona w zaświadczeniach wydanych przez starostę, przy czym apartamenty zostaną określone w tych zaświadczeniach, jako lokale użytkowe - apartamenty. Według spółka apartamenty będą jednak spełniać pod względem technicznym warunki lokali mieszkalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, mimo, że będą wykorzystywane w różny sposób przez nabywców, tj., jako stałe miejsce zamieszkania lub na własny pobyt rekreacyjny lub na wynajem osobom trzecim, a zatem w celach inwestycyjnych. Tym samym nie będą różnić się od typowych mieszkań. Zdaniem spółki, dostawa apartamentów powinna być, więc opodatkowana obniżoną stawką podatku od towarów i usług, to jest stawką 8%.

Zdaniem Ministra Finansów, skoro starosta w zaświadczeniach określi przedmiotowe apartamenty, jako lokale użytkowe, to nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że przedmiotem sprzedaży będą lokale spełniające warunki do uznania ich za lokale mieszkalne na postawie ustawy o własności lokali.

Ze spółką nie zgodził się WSA w Szczecinie. Sąd uznał, że dla oceny czy dany lokal jest lokalem mieszkalnym nie wystarczy, jeśli jako lokal użytkowy, (co jest stwierdzone dokumentem urzędowym wydanym przez właściwy organ oraz znajdzie potwierdzenie w akcie notarialnym) spełnia on warunki techniczne lokalu mieszkalnego. Z preferencji może jedynie korzystać lokal spełniający warunek "bycia" lokalem mieszkalnym w momencie sprzedaży, o czym przesądza np. treść zaświadczenia wydanego przez starostę oraz treść aktu notarialnego. W konsekwencji Sąd za bezzasadny uznał zarzut, że organ powinien z urzędu dostrzec, iż budowany przez Spółkę budynek stanowi obiekt budownictwa mieszkaniowego klasyfikowany w dziale 12 PKOB. Spółka zarzuciła sądowi przyznanie prymatu elementom formalnym, czyli dokumentom urzędowym, jakim jest zaświadczenie starosty wydane na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

Ze spółką nie zgodził się także NSA. Sąd kasacyjny przytoczył brzmienie art. 41 ust. 2 i 12 ustawy o VAT zgodnie, z którym stawką 8% opodatkowana była odpłatna dostawa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych...". Sąd podkreślił, że spółka nie stwierdziła, iż apartamenty są/będą lokalami mieszkalnymi. Podniosła natomiast, że będą miały one cechy lokali mieszkalnych oraz będą odpowiadać warunkom technicznym takich lokali. Z zaświadczenia starosty natomiast będzie wynikało, że są to lokale użytkowe. W aktach notarialnych także nie wskazano, jako przedmiot sprzedaży lokali mieszkalnych, a wyłącznie, że będą to lokale-apartamenty spełniające warunki techniczne wymagane dla lokali mieszkalnych. Nie wynika, więc z tego, aby apartamenty były lokalami mieszkalnymi, a tylko dostawa takich lokali korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej.

Wyrok NSA z 13.06.2017 r., I FSK 1671/15

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów