Nowe regulacje ograniczyłyby koszty związane z poborem podatku poprzez zmniejszenie kosztów związanych z zaopatrzeniem urzędów skarbowych w papierowe wersje druków zeznań iz obsługą deklaracji składanych papierowo. Uwolniłyby też pracodawców od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej, a podatników uzyskujących dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych.

Urząd skarbowy rozliczy PIT podatnika

Wniosek o sporządzenie zeznania składany byłby wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu podatkowego lub banków. Rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy – na podstawie złożonego wniosku oraz informacji o dochodach od płatnika lub organu rentowego – dokonywałby za podatnika urząd skarbowy. Tak przygotowane zeznanie udostępniane byłoby podatnikowi w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia. Proponuje się, aby taką możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny, objąć podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Emeryci też przekażą 1 proc. podatku dla OPP

Podatnicy uzyskujący dochody wyłącznie od organów rentowych i nie korzystających z żadnych odliczeń, a chcący przekazać 1 proc. podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego mieliby możliwość złożenia oświadczenia ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której to podatnik chce przekazać 1 proc. podatku. Oświadczenie wraz z rocznym obliczeniem podatku sporządzonym przez organ rentowy traktowane byłoby jako zeznanie podatkowe. Podatnik mógłby je złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Likwidacja obowiązków rozliczania PIT pracowników

Biorąc pod uwagę, że za 2015 r. pracodawcy rozliczyli niespełna 421 tyś. podatników, dodatkowo proponuje się likwidację obowiązków rozliczania pracowników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przez pracodawców.

Projektowane przepisy miałyby wejść w życie z 15 marca 2017 r. i miałyby zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów