Rozporządzenie zostało przygotowane w związku z wygaśnięciem 30 czerwca 2014 r. poprzednio obowiązującego programu i zapewni ciągłość udzielania pomocy regionalnej w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Stworzy możliwość udzielania nowych rodzajów pomocy i uchwalania przez gminy programów pomocy bez potrzeby ich notyfikacji Komisji Europejskiej oraz bez konieczności uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie pomocy dotyczącej rolnictwa i rybołówstwa.

Zasadnicze różnice w uregulowaniach zawartych w projektowanym rozporządzeniu w porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia z 5 sierpnia 2008 r. polegają na:
- objęciu programem nowych rodzajów pomocy,
- zmianach intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej, które są uwarunkowane nowym rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020,
- włączeniu do programu oprócz pomocy inwestycyjnej również pomocy operacyjnej oraz
- uszczegółowieniu wymogów dotyczących efektu zachęty w odniesieniu do pomocy inwestycyjnej, terminów w jakich pomoc przysługuje oraz terminu dokonania zgłoszenia.

                                 

Rozporządzenie z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. poz. 174) wejdzie w życie 17 lutego b r. i będzie obowiązywać do końca roku 2020.