W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca chciał zawiesić działalność gospodarczą. W związku z tym 30 czerwca 2014 r. złożył w urzędzie miasta wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z zamiarem zawieszenia działalności gospodarczej. Na złożonym formularzu CEIDG w rubryce 01 omyłkowo zakreślił punkt 5 (wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG) zamiast 3 (wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej). W rubryce 16 Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie wskazał żadnej daty. Za to pracownik urzędu miasta samodzielnie sporządził załącznik o nazwie Część CEIDG-POPR określając w nim treść niewypełnionej przez przedsiębiorcę rubryki 16 przez podanie daty 2 lipca 2014 r.

O wykreśleniu z rejestru z dniem 3 lipca 2014 r. przedsiębiorca dowiedział się w 4 lipca 2014 r. na podstawie wydruku z ewidencji działalności gospodarczej CEIDG prowadzonej przez ministra gospodarki. Czynności tej nie udało się anulować ani zmienić na zawieszenie. Dlatego 7 lipca 2014 r. przedsiębiorca złożył wniosek o ponowny wpis do CEIDG oraz o zawieszenie działalności gospodarczej z dniem 10 lipca 2014 r.

Przedsiębiorca miał jednak wątpliwość, czy zaistniała sytuacja skutkowała wykreśleniem go, jako podatnika VAT z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego i czy przy ponownej rejestracji działalności pozostawał podatnikiem VAT.

Zdaniem fiskusa w sprawie nie nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, skutkujące obowiązkiem zgłoszenia go naczelnikowi urzędu skarbowego, bowiem jak wskazał sam przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą dowodem, czego jest m.in. prowadzenie urządzeń księgowych (pkpir, rejestry VAT) oraz opłacenie składek ZUS za ten okres. Obowiązek zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego zaprzestania prowadzenia działalności następuje w sytuacji, gdy czynny podatnik zaprzestał wykonywać czynności opodatkowane. W rozpatrywanej sprawie natomiast zamiarem przedsiębiorcy nie było zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, lecz zawieszenie działalności. Tym samym przedsiębiorca nie miał obowiązku złożenia zgłoszenia likwidacyjnego VAT-Z, co oznacza, że przez cały czas posiadał status czynnego podatnika VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 5 marca 2015 r., IBPP2/443-1177/14/KO

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego