Minister finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 5493/12 wyjaśnił jak należy stosować przepisy dotyczące wygaśnięcia hipoteki przymusowej, która jest jedną z form zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej .

W myśl art. 34 Ordynacji podatkowej można zabezpieczyć wykonanie zobowiązań podatkowych hipoteką przymusową. Wśród wierzytelności, które mogą być zabezpieczone hipoteką przymusową wymieniono: zobowiązania podatkowe powstające z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej jego wysokość, zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód SP lub j.s.t. oraz odsetki za zwłokę od powyższych zaległości. Hipoteka przymusowa powstaje poprzez dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Uregulowanie przez podatnika zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką powoduje ich wygaśnięcie, a wygaśnięcie wierzytelności podatkowej zabezpieczonej hipoteką skutkuje wygaśnięciem hipoteki.

W Ordynacji podatkowej nie ma regulacji, która zobowiązywałaby wierzyciela do wystąpienia z wnioskiem o wykreślenia hipoteki. Z wnioskiem o wykreślenie hipoteki mogą wystąpić zarówno organy podatkowe, jak i dłużnicy (podatnicy). W przypadku gdy organ podatkowy nie wystąpi do sądu o wykreślenia wpisu hipoteki przymusowej podatnik może złożyć skargę w trybie administracyjnym.

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 poz. 749)