Z wniosku o interpretację wynikało, że w umowie dzierżawy strony ustaliły, iż wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy grunt do używania, zaś dzierżawca zobowiązuje się płacić za to czynsz. Niezależnie od kwoty czynszu, strony umowy dzierżawy ustaliły, iż to dzierżawca - niezależnie od płaconego czynszu - jako strona korzystająca z nieruchomości, ponosił będzie ciężar opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości, takich jak podatek od nieruchomości albo podatek rolny. Opłata dodatkowa w postaci podatku od nieruchomości albo podatku rolnego, należna od wydzierżawiającego, przekazywana będzie przez dzierżawcę bezpośrednio na rzecz organu podatkowego, w związku z tym podatnik uznał, że opłata ta nie stanowi jego przychodu.

Organ podatkowy nie zgodził, się z tym stanowiskiem i stwierdził, że zobowiązanym do zapłaty podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego jest podatnik, zatem, tylko zapłata podatku przez podatnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Podatek jest bowiem świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego w drodze czynności cywilnoprawnych nie można przenieść na inną osobę, nawet za jej zgodą.

Umowa przeniesienia zobowiązań podatkowych podatnika na inny podmiot nie ma znaczenia dla organów podatkowych w stosunkach podatkowoprawnych. Na gruncie przepisów prawa podatkowego umowa taka nie wywołuje skutków prawnych i nie powoduje zwolnienia podatnika ze zobowiązania podatkowego. Dla organu podatkowego istotne jest spełnienie zobowiązania podatkowego, rozumiane jako zapłata przez podatnika do tego zobowiązanego z mocy przepisów podatkowych.

W związku z powyższym uznać należy, iż określona w umowie dzierżawy wysokość czynszu stanowić będzie przysporzenie majątkowe wydzierżawiającego, a tym samym będzie generować przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Ponadto kwoty uiszczane przez dzierżawcę tytułem podatku od nieruchomości albo podatku rolnego, którymi zgodnie z umową cywilnoprawną jest obciążony dzierżawca, również będą stanowiły dla wydzierżawiającego przychód ze źródła jakim jest dzierżawa, albowiem to na nim ciąży obowiązek zapłaty podatku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 lipca 2012 r., IPTPB1/415-256/12-2/KSU.