W przedmiotowej sprawie burmistrz miasta zwrócił się do spółki o wyjaśnienie przyczyn znacznego zmniejszenia wartości budowli wykazanej w deklaracji za rok 2008 w stosunku do tej wykazanej w deklaracji za rok 2007. Spółka wskazała, iż w latach ubiegłych błędnie deklarowała do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wartość linii kablowych położonych w kanalizacjach kablowych. Organ podatkowy uznał jednak, że brak jest podstaw do wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości budowli - linii kablowych w kanalizacji kablowej. Ustalił więc zobowiązanie za rok 2008, uwzględniając także wartość linii kablowych. Organ nie przeprowadził jednak postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości telekomunikacyjnych linii kablowych, ponieważ jego zdaniem wartość tych linii wynikała z porównania danych wykazanych w deklaracji z roku 2007 z danymi, wynikającymi z późniejszej korekty podatnika. Dane te nie budziły żadnych wątpliwości organu.

Podatnik nie zgodził się z tym stanowiskiem, sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Sąd na wstępie podzielił stanowisko burmistrza, że przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej tworzą całość techniczno - użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Sąd zaaprobował także stanowisko organu podatkowego w kwestii ustalenia wartości przedmiotu opodatkowania. Według sądu w sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego wezwania od właściwego organu podatnik nie dostarczył, będących tylko w jego posiadaniu dokumentów, tj. ewidencji środków trwałych, prowadzonej dla powyższych linii, organy podatkowe nie miały obowiązku przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości telekomunikacyjnych linii kablowych, skoro wartość tych linii wynikała z porównania danych wykazanych przez podatnika w deklaracji za 2007 r. z danymi wynikającymi z deklaracji za 2008 r., przy czym dane te nie budziły wątpliwości organów i nie były i nie są kwestionowane przez podatnika. W 2008 r. stan posiadania obiektów budowlanych, będących własnością spółki, bądź ich wartość nie uległy bowiem zmianie w stosunku do 2007 r.

Wyrok WSA w Gdańsku z 22 maja 2013 r., I SA/Gd 491/13, LEX nr 1324494