Spółka X posiada 100% udziałów w Spółce Y, natomiast Spółka Y posiada również 100% udziałów w naszej Spółce. Rok podatkowy trwa od dnia 1 lutego 2009 do dnia 31 stycznia 2010 r.
Czy w deklaracji ORD-U za okres od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r. w związku z przekroczeniem limitów należności i zobowiązań nasza spółka powinna przeliczyć wartości w walucie euro po kursie ustalonym na dzień 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy (zgodnie ze starym rozporządzeniem MF w sprawie informacji podatkowych)?
Czy też zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r., gdzie wskazany jest kurs waluty ogłoszony na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy?
Czy w przypadku rozporządzenia obowiązującego do dnia 31 grudnia, 2009 r. jako kurs do przeliczeń należy przyjąć kurs NBP ogłoszony dnia 30 września 2008 r., czy tez ogłoszony 29 września 2008 r.?
Czy w ramach jednego kontrahenta (spółki matki) w przypadku, kiedy występują zarówno należności, jak i zobowiązania należy w deklaracji ORD-U wykazać w jednej pozycji sumę należności i zobowiązań?

1) W Państwa przypadku należy stosować przepisy rozporządzenia przed zmianami jakie nastąpiły w 2010 r., a więc wartości należy przeliczyć na PLN po kursie z dnia 30 września roku podatkowego poprzedzającego rok, którym zawarto umowy.
2) Skoro w tym dniu waluta nie była wyceniana (dzień wolny od pracy) należy wziąć pod uwagę kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 30 września.
3) W poz. 45 i 46 informacji ORD-U należy wykazać wartość ogółem przedmiotu umów zawartych w roku podatkowych Wartość ta obejmuje zarówno zobowiązania, jak i należności co wynika z treści cytowanych powyżej przepisów dlatego też kwota ta winna obejmować sumę należności i zobowiązań wynikających z umów.
Obowiązek sporządzenia informacji podatkowej ORD-U został uregulowany w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061 z późn. zm.) - dalej r.i.p.
Informację ORD-U sporządza się i przekazuje, jeżeli:
1) jedna ze stron umowy zawartej z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu (uwzględnia się tylko te umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300.000 euro) lub
2) inny podmiot, niebędący stroną umowy zawartej z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające, w każdym z nich, do co najmniej 5% wszystkich praw głosu (uwzględnia się tylko te umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności albo suma zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300.000 euro), lub
3) nierezydent, będący stroną umowy zawartej z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo w rozumieniu odrębnych przepisów (uwzględnia się tylko te umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła równowartość 5000 euro),
- i jeżeli podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji wiedział lub mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o fakcie posiadania takich udziałów lub o fakcie posiadania przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału lub przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje te o nazwie ORD-U sporządza się za rok podatkowy i przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do r.i.p. W poz. 45 i 46 informacji ORD-U należy wykazać wartość ogółem przedmiotu umów zawartych w roku podatkowym. Wartość ta obejmuje zarówno zobowiązania, jak i należności co wynika z treści cytowanych powyżej przepisów dlatego też kwota ta winna obejmować sumę należności i zobowiązań wynikających z umów.
Kwotę tą należy przeliczyć na PLN. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1454) zmieniono dzień na, który przelicza się te wartości.
Obecnie wartości te przelicza się po kursie z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę (poprzednio był to dzień 30 września).
Zmiana ta obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. W myśl jednak § 2 rozporządzenia zmieniającego osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., stosuje do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r.
W państwa przypadku należy więc stosować przepisy rozporządzenia przed zmianami jakie nastąpiły w 2010 r. a więc wartości należy przeliczyć na PLN po kursie z dnia 30 września roku podatkowego poprzedzającego rok, którym zawarto umowy.
Skoro natomiast w tym dniu waluta nie była wyceniana (dzień wolny od pracy) należy wziąć pod uwagę kurs waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 30 września.