W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się właścicielka niepublicznego przedszkola, która zarazem jednocześnie pełni osobiście funkcję dyrektora-menadżera, za co przysługuje jej wynagrodzenie. Podatniczka zapytała czy finansowanie z dotacji podmiotowej z urzędu miasta jest zwolnione z opodatkowania?
Podatniczka wskazała, że z punktu widzenia ustawy o PIT, prowadzenie przedszkola należy uważać za działalność gospodarczą. Działalność ta finansowana jest z wpłat dokonywanych przez rodziców oraz zwolnionych od podatku dotacji otrzymywanych od miasta. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki, a do nich zalicza się m.in. wynagrodzenia pracowników, w tym dyrektora.

Zdaniem podatniczki środki z dotacji podmiotowej otrzymane z budżetu samorządu terytorialnego, przeznaczone na wydatki bieżące placówki, w tym zarobek (wynagrodzenie) osoby zarządzającej będącej jednocześnie właścicielem Niepublicznego Przedszkola, jest zwolniony z PIT. Otrzymana dotacja stanowi bowiem przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku, niepodlegający wykazaniu w zeznaniu rocznym. W konsekwencji, wartość pracy własnej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności z racji bezpośredniego sfinansowania tego wydatku z dotacji oraz faktu, że własna praca podatnika nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Czytaj także: Dotacja dla właściciela przedszkola jest wolna od podatku>>>

Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Organ wskazał, że prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej, jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. A w świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty. W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych przesłanek jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lutego 2016 r., sygn. akt 1061-IPTPB1.4511.2.2016.1.ISL, LEX nr 296462