Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółdzielnia mieszkaniowa w sprawie skutków podatkowych zwolnienia mieszkańców zajmujących lokale mieszkalne usytuowane na parterze z opłaty za windę.

Spółdzielnia wskazała, że na podstawie statutu i regulaminu rozliczania kosztów gospodarki lokalami mieszkalnymi, garażami i lokalami użytkowymi koszty dźwigów rozlicza się na osobę. Ustala się więc miesięczne stawki opłat dla lokali w budynkach posiadających dźwigi (w zł/osobę). Kosztami eksploatacji tych dźwigów obciążone są wszystkie lokale, w tym również położone na parterach budynków – zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych traktującej windę, jako część wspólną danej nieruchomości, w której udziały posiada każdy współwłaściciel i jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem.

Według spółdzielni wszyscy użytkownicy lokali niezależnie od tego, na której kondygnacji lokal zajmują powinni w pełni partycypować w kosztach utrzymania części wspólnych nieruchomości. Zwolnienie z tych opłat mieszkańców parterów może być potraktowane, jako przychód z innych źródeł, co oznacza, że inni mieszkańcy danego budynku pokrywają utrzymanie udziału w nieruchomości mieszkańców parterów (część mieszkańców jest odrębnymi właścicielami i w ich przypadku udziały w nieruchomości wspólnej są określone w aktach notarialnych). W takiej sytuacji Spółdzielnia będzie zmuszona wystawić dla poszczególnych osób informację PIT-8C.

Fiskus się nie zgodził. Według organu postanowienia statutu spółdzielni mieszkaniowej mają charakter generalno-abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób będących adresatami zawartych w nim norm. Jeśli zatem właściwy organ spółdzielni mieszkaniowej podejmie uchwałę o zmianie statutu spółdzielni w zakresie opłat za używanie dźwigów, w wyniku czego zwolni z obowiązku wnoszenia tych opłat mieszkańców zajmujących lokale usytuowane na parterze budynków mieszkalnych, to okoliczność ta nie spowoduje po stronie tych osób żadnych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z takiego zwolnienia mogą bowiem korzystać wszystkie osoby, które spełniają określone w statucie warunki (w tym przypadku przesłanką jest zajmowanie lokalu mieszkalnego na parterze). Tym samym zwolnienie to nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Na spółdzielni nie ciąży zatem obowiązek wystawienia informacji PIT-8C dla osób zwolnionych z ponoszenia opłat za używanie windy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 grudnia 2014 r., IBPBII/2/415-948/14/MW, LEX nr 247001

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego