W przedmiotowej sprawie do fiskusa zgłosił się przedsiębiorca w sprawie uznania wydatków ponoszonych przez nią na studia doktoranckie za koszty uzyskania przychodów. Przedmiotem działalności gospodarczej jest m.in. działalność związana ze szkoleniami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, z pierwszej pomocy przedmedycznej, świadczy usługi z zakresu pielęgniarstwa. Przedsiębiorca jestem uczestnikiem studiów doktoranckich Uniwersytetu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, kierunek ekonomia. Twierdzi, że charakter i program tych studiów jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej.

Jako uczestnik studiów niestacjonarnych jest zobowiązany do wnoszenia obligatoryjnych opłat czesnego za poszczególne semestry tych studiów. Ponosi również inne koszty zakupu materiałów dydaktycznych, koszty koniecznego udziału w seminariach i konferencjach naukowych.

Uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku ekonomii wpłynie na prowadzoną przez nią działalność gospodarczą - kierunek studiów jest zbieżny z zakresem działalności, jakość świadczonych usług będzie niewątpliwie rosła, a to przełoży się na wzrost przychodów.

Według przedsiębiorcy zdobyta wiedza będzie stanowić gwarancję osiągnięcia, zabezpieczania i zachowania źródła przychodu.

Przedsiębiorca uznał, że uczestnictwo w studiach doktoranckich na Wydziale Ekonomi i Zarządzania, kierunek ekonomia wpływa bezpośrednio na dwa aspekty prowadzonej działalności gospodarczej: wobec faktu, że kierunek studiów zbieżny jest z zakresem działalności, jakość świadczonych usług będzie niewątpliwe rosła, a to przełoży się na wzrost przychodów. Charakter i program studiów wpływie bezpośrednio na poprawę efektywności kierowania firmą, co ma istotny wpływ na zwiększenie przyszłych przychodów (bądź redukcję kosztów).

Wobec tego koszty uczestnictwa w studiach doktoranckich (w szczególności w postaci czesnego) stanowią koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Również inne koszty związane bezpośrednio ze studiami np. koszty zakupu materiałów dydaktycznych, udziału w seminariach i konferencjach, stanowią koszty uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Fiskus się nie zgodził na zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Jego zdaniem opisany we wniosku wydatek na studia doktoranckie oraz koszty ponoszone za zakup materiałów dydaktycznych lub za uczestnictwo w konferencji, seminarium - należy ocenić, jako poniesione w celu zdobycia przez przedsiębiorcę kwalifikacji w postaci ukończonych studiów doktoranckich. Wydatek ten służy podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia, a więc ma charakter osobisty. Według fiskusa opisane wydatki nie spełniają kryterium celowości, wynikającego z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Należało więc stwierdzić, że wydatki związane z uzyskaniem tytułu doktora, należy ocenić, jako wydatki mające charakter osobisty, niespełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 25 kwietnia 2014 r., IPPB1/415-92/14-2/AM