W rozliczeniu rocznym pomagają informacje sporządzone i przekazane nam przez płatników w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jest to:
- PIT-11, który otrzymujemy m.in. od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),
- PIT-11A, który otrzymujemy od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,
-  PIT-8C, informacja o wypłaconym stypendium, o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),
- PIT-R, informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazujemy: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.
Może się zdarzyć, że płatnik — mimo ciążącego na nim obowiązku -  nie wystawi stosownej informacji. Sytuacja taka nie zwalnia nas jednak z obowiązku rozliczenia w zeznaniu podatkowym — na zasadach określonych w ustawie — przychodów otrzymanych za pośrednictwem tego płatnika.