Opublikowane zostały:

- MSE 2 Wstępne doskonalenie zawodowe – kompetencje techniczne (standard ten zastępuje dotychczasowy MSE 2 Treści programów edukacyjnych dla kandydatów na zawodowych księgowych),

- MSE 3 Wstępne doskonalenie zawodowe – umiejętności zawodowe (standard ten zastępuje dotychczasowy MSE 3 Umiejętności zawodowe i edukacja ogólna),

- MSE 4 Wstępne doskonalenie zawodowe – wartości (standard ten zastępuje dotychczasowy MSE 4 Wartości, etyka i postawy zawodowe).

Zgodnie z założeniami kształcenia zawodowych księgowych, programy kształcenia mają wspierać rozwój odpowiednich kompetencji zawodowych, które polegają na integracji kompetencji technicznych, umiejętności zawodowych oraz wartości, etyki i postaw zawodowych. Każdy z nowo opublikowanych standardów ma na celu wsparcie zarówno organizacji zawodowych księgowych, jak również instytucji z branży edukacyjnej, pracodawców, organów regulacyjnych, a także wszelkich innych zainteresowanych stron wspierających proces nauczania i rozwoju zawodowych księgowych.

MSE 2 określa efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji technicznych, jakie osoby kształcące się na zawodowych księgowych powinny posiadać po ukończeniu wstępnego doskonalenia zawodowego. Kompetencje techniczne oznaczają umiejętność zastosowania nabytej wiedzy.

MSE 3 określa efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności zawodowych w przekroju umiejętności intelektualnych, interpersonalnych, organizacyjnych oraz komunikacji.

MSE 4 określa z kolei efekty kształcenia w odniesieniu do wartości, etyki oraz postaw, jakie powinien posiadać kandydat na zawodowego księgowego po ukończeniu wstępnego doskonalenia zawodowego.

Standardy te stają się obowiązujące z początkiem lipca 2015 r. Ich publikacja jest częścią inicjatywy podjętej przez IAESB w celu zwiększenia przejrzystości standardów edukacyjnych w odniesieniu do wstępnego doskonalenia zawodowego. W latach 2012-2013 IAESB zaktualizowała i opublikowała na okres przejściowy wszystkie 6 standardów dotyczących wstępnego doskonalenia zawodowego oraz MSE 7 dotyczący ustawicznego kształcenia zawodowego.

Standardy opublikowane 17 stycznia stanowią końcowe wersje Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych, które zostały opracowane zgodnie z uzgodnioną jednolitą strukturą, która obejmuje: wprowadzenie, cele, wymagania oraz objaśnienia.

Do końca 2014 r. IAESB planuje opublikować zaktualizowaną propozycję MSE 8 dotyczącego kompetencji osób zaangażowanych w proces badania sprawozdań finansowych.

Aktualne wersje nowych MSE 2, MSE 3, MSE 4, jak również pozostałych standardów edukacyjnych, są dostępne na stronie http://www.ifac.org