Cypr pomimo tego, że posiada cechy tzw. raju podatkowego (a więc kraju, w którym obowiązują bardzo korzystne przepisy podatkowe, np. Kajmany, Belize lub Panama) to oficjalnie nie jest uznawany przez Polskę za kraj stosujący szkodliwą konkurencję podatkową – zarówno dla celów podatku dochodowego od osób prawnych jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Konsekwencją tego jest brak restrykcji, które wprowadził polski ustawodawca dla obrotu z krajami pochodzącymi właśnie z rajów podatkowych.

Opodatkowanie na Cyprze

Podobnie jak w innych krajach europejskich, na Cyprze występują podatki bezpośrednie oraz podatki pośrednie. Do podatków bezpośrednich zalicza się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (personal income tax, PIT),

- podatek dochodowy od osób prawnych (corporate income tax, CIT),

- podatek od posiadłości ziemskich (estate duty),

- podatek od nieruchomości (immovable property tax),

- podatek od zysku z kapitału (capital gains tax),

- opłaty skarbowe (stamp duties).

Podatek dochodowy od osób prawnych (Corporate Income Tax - CIT)

Rok podatkowy na Cyprze jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Z podatku należy się rozliczyć do 1 sierpnia roku następnego. Zaliczki na podatek dochodowy płatne są w trzech ratach w wyznaczonych terminach: 1 sierpnia, 30 września, 31 grudnia. Podatnicy są również zobowiązani złożyć do 1 sierpnia każdego roku informację o prognozowanych przychodach podlegających opodatkowaniu na przyszły rok podatkowy (Provisional Tax Declaration). Ta informacja jest podstawą do wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy na przyszły rok podatkowy.

Spółki posiadające rezydencję podatkową na terytorium Cypru płacą na Cyprze podatek CIT (corporate income tax) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółki niebędące cypryjskimi rezydentami podatkowymi, lecz posiadające na Cyprze zakład (permament establishment) płacą podatek CIT tylko z tej części dochodu, która jest generowana z Cypru. Stopa podatku CIT dla wszystkich podległych temu podatkowi dochodów spółek wynosi 10%, jednak w wielu przypadkach zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania (zyski kapitałowe, odsetki, dywidendy – szczegóły patrz poniżej).

Straty podatkowe mogą być rozliczane na przyszłość bez ograniczeń czasowych.

Opodatkowanie dywidend, licencji, odsetek, obrotu papierami wartościowymi

Dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim udziałowcom - niebędącymi cypryjskimi rezydentami (non-Cypriot residents) nie podlegają opodatkowaniu. Dywidendy wypłacane rezydentom cypryjskim obciążone są 15% podatkiem "obronnym" (defence contribution). Dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej są zasadniczo zwolnione na Cyprze od podatku, pod warunkiem jednak, ze firma cypryjska posiada, co najmniej 1% udziałów (kapitału) spółki zagranicznej.

Z podatku zwolnione są tez wpływy z wynagrodzenia z tytułu praw autorskich (licencji – royalties) od zagranicznych licencjobiorców.

Odsetki (z lokat i rachunków na Cyprze) nie są opodatkowane - o ile zostają wypłacone osobie niebędącej cypryjskim rezydentem. Odsetki wypłacane cypryjskim rezydentom obciążone są 10% podatkiem "obronnym".Odsetki otrzymywane nie podlegają opodatkowaniu, o ile przedmiotem działalności spółki nie jest udzielanie pożyczek.

Zysk cypryjskich spółek pochodzący z obrotu papierami wartościowymi jest zwolniony od podatku.

Podatki osobiste (PIT)

Dla celów podatkowych za cypryjskich rezydentów uważa się co do zasady osoby przebywające na Cyprze w roku podatkowym powyżej 183 dni. Rezydenci płacą podatki osobiste od swoich wszystkich dochodów (krajowych i zagranicznych). Nierezydenci płacą podatki wyłącznie od dochodów powstałych na Cyprze Obowiązuje progresywna stawka podatku PIT: 20%, 25% i 30%, kwota wolna od podatku wynosi 19.500 EUR. Małżonkowie rozliczają podatek oddzielnie.

Podatek VAT

Zasady funkcjonowania podatku VAT są analogiczne jak w Polsce. Do zarejestrowania się jako podatnicy VAT zasadniczo zobowiązane są wszystkie podmioty, których roczny obrót przekracza 15.600 EUR. Dla podmiotów o niższym obrocie rejestracja VAT jest opcjonalna. Spółki holdingowe nie podlegają rejestracji VAT (nawet opcjonalnej, traktowane są jako konsumenci). Natomiast spółki, których przedmiotem obrotu jest handel instrumentami finansowymi, podlegają rejestracji VAT niezależnie od wysokości obrotu. Czynności nabywania lub sprzedawania udziałów nie są czynnościami opodatkowanymi VAT. Podstawowa stawka VAT wynosi na Cyprze 15%, stawki obniżone wynoszą 8% i 5%. Od 1 maja 2004 roku wprowadzony został 15% VAT od sprzedaży nieruchomości (działka i nowy budynek). Jeżeli jednak jest to dla nabywcy pierwsza nabywana nieruchomość VAT wynosi 5%. Podatnicy zobowiązani są co do zasady składać deklaracje VAT co kwartał, do 10 dnia miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.

Krawczyk i Wspólnicy

Spółka Komandytowa