Firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrócone pracownikom wydatki za przejazd autostradą i parkowanie tylko w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu.

Takie stanowisko przedstawił WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 8 kwietnia 2011 r., I SA/Po 913/10, LEX nr 786204. W przedmiotowej sprawie sąd rozstrzygał dopuszczalność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za przejazd płatną autostradą oraz opłat za parkingi na zasadach ogólnych. Zdaniem podatnika (firmy), koszty opłat za przejazd autostradami i koszty opłat parkingowych powinny zostać uwzględnione jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Nie budzi bowiem wątpliwości fakt, że wszelkie wydatki ponoszone przez pracowników w związku z odbywaniem podróży służbowej są związane z uzyskiwaniem przez podatnika przychodu, a ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o CIT znajduje zastosowanie jedynie do kosztów związanych z eksploatacją samochodu, tj. kosztów zużycia paliwa, kosztów zużycia samochodu, wymiany oleju, żarówek, itp. Wymienione koszty są bowiem bezpośrednio związane z przebiegiem pojazdu i z przejechaną trasą (ilość przejechanych kilometrów) i jako takie są objęte dyspozycją powołanego przepisu. Treść przepisu nie odnosi się do innych wydatków ponoszonych przez pracownika podczas delegacji. I tak, udokumentowane wydatki poniesione przez pracowników w czasie podróży służbowej niezwiązane z przebiegiem pojazdu, takie jak opłaty za przejazd autostradą czy opłaty za parking, nie są limitowane powyższym przepisem.

Organy podatkowe uznały jednak, że przepisy ustawy o CIT nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem "kosztów używania" samochodu osobowego, dlatego też przyjąć należy potoczne rozumienie tego pojęcia. Za koszty te należy zatem uznać wszelkie wydatki niezbędne do wykorzystania tego samochodu dla potrzeb podatnika, w tym także opłaty parkingowe oraz za przejazd autostradą pod warunkiem ich zgodnego z przepisami udokumentowania.

Sprawa trafiła do WSA, który jednak podtrzymał stanowisko organu podatkowego uznając, że podatnik (firma) będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrócone pracownikom udokumentowane wydatki, związane z użytkowaniem prywatnego samochodu pracownika dla potrzeb podatnika, poniesione w czasie podróży służbowej (w tym także opłaty za przejazd płatną autostradą i opłaty parkingowe) pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jednakże wyłącznie w granicach wynikającego z niej limitu. Jednocześnie nie ma możliwości do zaliczenia przedmiotowych kosztów do kosztów podatkowych podatnika na zasadach ogólnych.

Zdaniem Sądu, koszt używania nie jest pojęciem tożsamym z kosztem eksploatacyjnym; koszty używania rzeczy są pojęciem szerszym. Tym samym do wydatków z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej zalicza się zatem wszystkie wydatki poniesione w związku z korzystaniem z cudzej rzeczy, tj. także opłaty za przejazd płatną autostradą oraz opłat parkingowych.

Michał Malinowski