Pytanie

W tytule wykonawczym  jako wierzyciel oznaczony jest Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z numerem NIP 6441420007 (10 cyfr) oraz z numerem REGON 0012123400094 (13 cyfr), a więc o jedną cyfrę za mało. Według bazy REGON w Polsce Urząd Skarbowy w Sosnowcu posiada numer REGON 270507480 oraz NIP 6441420007. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach posiada za to REGON 001021234 oraz NIP 9541302993, która ma jednostkę lokalną o numerze 00094. Pełny numer jednostki lokalnej to: REGON 00102123400094 nazwa Urząd Skarbowy w Sosnowcu. W bazie REGON nie ma czegoś takiego podmiotu jak Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Czy błąd w numerze NIP lub REGON w tytule wykonawczym mogą być podstawą do jego podważenia?

Odpowiedź

Drobne omyłki pisarskie w NIP czy REGON wierzyciela to w praktyce wadliwości nieistotne, które nie mogą prowadzić do podważenia tytułu wykonawczego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 27 § 1 pkt 1 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.), dalej: u.p.e.a., tytuł wykonawczy zawiera m.in. oznaczenie wierzyciela.

Wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 08.08.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1305 ze zm.) – TW-1 (3).

Tytuł wykonawczy powinien spełniać wymogi określone w art. 27 u.p.e.a. Przykładowo zgodnie z art. 29 § 2 pkt 3 u.p.e.a. organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji i zawiadamia wierzyciela o przyczynach nieprzystąpienia do egzekucji, jeżeli tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2.

Również w art. 33 § 1 pkt 10 u.p.e.a. mowa jest o tym, że podstawą zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej może być niespełnienie w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27.

Stąd błędne oznaczenie wierzyciela (np. inny organ podatkowy) może prowadzić do skuteczności takiego zarzutu.
Natomiast omyłki pisarskie w NIP czy REGON wierzyciela to w praktyce wadliwości nieistotne, które nie mogą prowadzić do podważenia tytułu wykonawczego. Kwestie te nie mają znaczenia prawnego dla istnienia egzekwowanego obowiązku.

Przykładowo w wyroku WSA w Poznaniu z 23.09.2010 r., I SA/Po 353/10 wskazano: „Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut z art. 33 pkt 10 u.p.e.a., w sytuacji gdy w tytule wykonawczym wprawdzie nie wskazano pełnego numeru decyzji, będących podstawą ich wystawienia, jednak wskazane w tytułach wykonawczych numery decyzji jednoznacznie wskazują i identyfikują decyzję, w której określono dochodzoną w drodze egzekucji administracyjnej należność”.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.) - dalej u.k.a.s., do zadań naczelnika urzędu skarbowego należy wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych.
Natomiast czym innym jest fakt, że w myśl art. 28 ust. 4 u.k.a.s. naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu skarbowego.

To naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym i wierzycielem, czym innym jest zaś kwestia, że NIP czy regon ma „urząd skarbowy” bądź że w niektórych sprawach podmiotem praw i obowiązków jest izba administracji skarbowej. Tego typu kwestie organizacyjne nie przekładają się na wadliwość procedury administracyjnej w odniesieniu do tytułu wykonawczego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów