Wydatki związane z założeniem krat mogą podwyższyć wartość początkową budynku, który stanowi środek trwały spółki.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. Przez ulepszenie rozumie się przebudowę, rozbudowę, modernizację lub rekonstrukcję środka trwałego. Istotne jest, aby w wyniku tych działań wartość użytkowa tego środka przewyższała jego pierwotną wartość użytkową.

Eksperci wyjaśniają, że założenie krat w oknach powoduje poprawienie parametrów użytkowych budynku zarządu, gdyż zwiększa bezpieczeństwo składników majątkowych oraz dokumentów znajdujących się w tym budynku. Ponadto ma wpływ na podwyższenie bezpieczeństwa pracujących w nim osób. Przepisy podatkowe zawierają analogiczne regulacje, z tym, że określają minimalną wartość ulepszeń (ponad 3,5 tys. zł), która obowiązkowo powinna zwiększyć wartość początkową danego środka trwałego. Uwzględniając przepisy księgowe oraz podatkowe, wydatki na założenie krat powinny podwyższyć wartość początkową budynku.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 marca 2011 r.