W transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Możliwość jego wydłużenia przewidziana została tylko w przypadku wyraźnego ustalenia stron. Konsekwencją wydłużenia terminu ponad 60 dni, mimo braku ww. przesłanki, będzie możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Obecnie, rozliczając opóźnienia w przeprowadzanych transakcjach handlowych stosuje się określone wprost odsetki ustawowe za opóźnienie. Odsetki te ustala się w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych.

Zgodnie z obwieszczeniem ministra rozwoju i finansów z 29 grudnia 2016 r. (M.P. poz. 10) wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wynosi 9,50 proc. w stosunku rocznym.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów