Po zmianach, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. stwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla pojazdów o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej odbywać się będzie - tak jak dotychczas - na podstawie:
- dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia oraz dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań lub
- dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - w przypadku pojazdów specjalnych.

Zobacz: Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

Dodatkowe badanie techniczne oraz zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r.

W związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 31 marca 2014 r. tracą swoją moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie „nowego" dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli przed 1 lipca 2014 r.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed 1 lipca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży.

Wyjątkiem są zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Te zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT.

Zobacz także: Czy po 1 kwietnia 2014 r. należy zrobić nowe badanie techniczne pojazdu posiadającego VAT-3 lub VAT-1? >>

Zmieniły się zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów firmowych >>

Fiskus ukarze za brak informacji VAT-26 >>