Tematem dyskusji poświęconej bieżącym zagadnieniom były określone sytuacje związane ze stosowaniem:
- MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe,
- MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach,
- MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne,
- MSR 12 Podatek dochodowy,
- MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.

Na opisywanym spotkaniu KIMSF podjął również decyzje o rekomendacji IASB wprowadzenia określonych zmian w obowiązujących standardach.

W odniesieniu do MSSF 10 tematem dyskusji było zwolnienie jednostek inwestycyjnych ze sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Szczególny przypadek, którym zajął się KIMSF dotyczy możliwości zastosowania tego zwolnienia przez jednostkę (będącą tzw. pośrednią spółką dominującą – czyli spółką, która posiada spółki zależne, a jednocześnie sama jest spółką zależną w grupie kapitałowej wyższego szczebla), która sama nie jest jednostką inwestycyjną, natomiast jest jednostką zależną innej jednostki inwestycyjnej.

KIMSF zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji z IASB w zakresie możliwości wprowadzenia w MSSF 10 wyjaśnień dotyczących rozważanej sytuacji.

KIMSF postanowił również o kontynuowania dyskusji nad sposobem zastosowania metody praw własności przez inwestora, który nie jest jednostką inwestycyjną, do ujęcia inwestycji we wspólnym przedsięwzięciu stanowiącym jednostkę inwestycyjną (zagadnienie szczegółowe dotyczące zastosowania MSR 28). Zdaniem KIMSF dalsza dyskusja powinna być prowadzona po rozpoczęciu debaty IASB nad stosowaniem metody praw własności (co IASB planuje na maj 2014 r.). Do tego czasu prace KIMSF nad możliwą interpretacją MSR 28 w tym zakresie zostały zatem wstrzymane.

Pytania, jakie KIMSF otrzymał wcześniej w odniesieniu do rozwiązań wynikających z MSSF 11 stanowiły kolejny temat obrad w dniach 29-30 stycznia. Komitet Interpretacyjny postanowił przeprowadzić dalszą analizę w zakresie wątpliwości związanych z klasyfikowaniem określonych uzgodnień umownych do wspólnych działań bądź wspólnych przedsięwzięć. Po przeprowadzonej analizie KIMSF podejmie decyzję w zakresie rekomendacji uzupełnienia MSSF 11 o przykłady ilustrujące bądź inne wytyczne.

W odniesieniu do MSR 12 zdecydowano o podjęciu prac nad poprawkami do tego standardu. Poprawki te mają dotyczyć zastosowania regulacji w zakresie odroczonego podatku dochodowego do instrumentów dłużnych wycenianych według wartości godziwej (w świetle rozwiązań MSR 39 oraz MSSF 9). W szczególności uznano, że należy poddać analizie możliwe niezamierzone skutki wynikające z proponowanych zmian, jakie mogłyby mieć wpływ na ujmowanie odroczonego podatku dochodowego z tytułu wyceny niefinansowych składników aktywów według wartości godziwej.

Wstępna wersja proponowanej poprawki będzie, po jej opracowaniu, omawiana na kolejnych spotkaniach Komitetu Interpretacyjnego.

Tematem rozmów dotyczących MSR 34 był zgłaszany do KIMSF brak przejrzystych wyjaśnień dotyczących stosowania regulacji tego standardu w zakresie prezentacji i zawartości informacyjnej skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych. W toku dyskusji KIMSF uznał, iż nie istnieje potrzeba wprowadzenia poprawek do MSR 34, a oficjalne stanowisko w tej sprawie zostanie opracowane i przedstawione na następnym ze spotkań.
W ramach spotkania KIMSF w dniach 29-30 stycznia podjęto również decyzje o rekomendowaniu IASB wprowadzenia określonych zmian do obowiązujących standardów: MSSF 10 oraz MSR 28.

W odniesieniu do MSSF 10 KIMSF podjął wstępną decyzję o rekomendowaniu IASB, aby w ramach Cyklu corocznych poprawek MSSF wyjaśniła, że jednostka dominującą będąca jednostką inwestycyjną powinna stosować wycenę według wartości godziwej do wszystkich swoich jednostek zależnych będących jednostkami inwestycyjnymi, w tym do takich, które świadczą usługi inwestycyjne.

KIMSF postanowił również rekomendować IASB usunięcie paragrafu 31 z MSR 28. Rozwiązanie wskazywane w paragrafie 31 MSR 28 różnicuje sposób ujmowania zysków lub strat wynikających z wniesienia wkładu w postaci niepieniężnych składników aktywów w zależności od tego, czy w zamian są otrzymywane udziały kapitałowe czy inne składniki aktywów.

Zdaniem KIMSF wskazywany powyżej zapis MSR 28 jest niespójny z mającą być wkrótce wprowadzoną zmianą do MSSF 10 i MSR 28 w ramach poprawki Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem.