Odpowiedź:

Możliwe jest obliczenie zaliczek uproszczonych na podstawie zeznań za ubiegły bądź poprzedni, choćby skrócony, rok podatkowy.

Uzasadnienie:

Rozumiem, że pytanie dotyczy uproszczonej formy opłacania zaliczek - na podstawie rozliczeń lat ubiegłych (art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p.).
Uproszczone zaliczki miesięczne oblicza się w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (a więc złożoinym w roku 2014 za rok 2013 - ale w tym przypadku proporcjonalnie do ilości miesięcy w roku podatkowym a więc dla okresu wrzesień-grudzień 1 /4 podatku - art. 25 ust. 6a u.p.d.o.p.).
Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne na podstawie zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (2012 r. - ale spółka nie prowadziła wówczas jeszcze działalności). Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.
W związku z uproszczoną formą zaliczek na podatek dochodowy spółka ma obowiązek:
1) w formie pisemnej zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,
2) stosować tę formę wpłacania zaliczek w całym roku podatkowym,
3) wpłacać zaliczki do 20 dnia kolejnego miesiąca,
4) dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy na ogólnych zasadach.
W efekcie miesięczne zaliczki uproszczone należy obliczyć jako Ľ podatku za 2013 r.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 11 maja 2011 r., ITPB3/423-70/11/PST.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 27 stycznia 2015 r.