To efekt art. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT), który obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., a o istnieniu którego wielu podatników nie pamięta albo nie wie. Dokładnie chodzi o jego ust. 1, zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Co więcej, w myśl ust. 1a tego artykułu, w tym również terminie podatnicy mają obowiązek złożyć do urzędów skarbowych odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

  1. kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
  2. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
  3. odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Przypomnijmy, że wcześniej (czyli do końca 2018 r.) z urzędami skarbowymi można było się rozliczać już od 1 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczyły rozliczenie. I z tej możliwości korzystało  wiele osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy nierzadko  już 1 stycznia składali zeznanie podatkowe, by wynikającą z niego nadpłatę zaliczyć na poczet innych przyszłych podatków, np. podatku VAT za grudzień, którego termin zapłaty przypadał na 25 stycznia. Teraz mogą to zrobić, ale najwcześniej w lutym. 

Czytaj również: Rozliczenie PIT za 2019 rok dopiero po 15 lutego>>


Miałoby być łatwiej dla… podatników

Jak podkreślał rząd w projekcie nowelizacji ustawy o PIT, który przewidywał tę zmianę (druk sejmowy nr 2809), zmiana terminu składania zeznań podatkowych za rok podatkowy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od 15 lutego – do 30 kwietnia) podyktowane była „potrzebą uproszczenia rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym wprowadzenia mechanizmów pozwalających na odciążenie podatników od samodzielnego sporządzania rozliczenia podatkowego i jednoczesnego zachęcenia podatników do skorzystania z zeznań podatkowych sporządzonych przez organy podatkowe”.

Rząd deklarował, że ta zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na zwrot nadpłaty podatku przez urząd skarbowy, bo w projekcie ustawy zaproponowano skrócenie terminu zwrotu nadpłaty wynikającej ze złożonego zeznania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z 3 miesięcy do 45 dni o ile ww. zeznanie zostanie złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie zresztą ze zmienionym art. 77 Ordynacji podatkowej.

- Można odnieść wrażenie, że jednym z celów tej zmiany było przykrycie problemów, jakie przez lata miało Ministerstwo Finansów z terminowym przygotowaniem nowych formularzy w wersji elektronicznej za kolejny rok podatkowy – mówi Marek Kwietko-Bębnowski, doradca podatkowy. Jak podkreśla, przesunięcie terminu rozliczeń rocznych o półtora miesiąca - z 1 stycznia na 15 lutego – stanowi problem dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którzy wynikającą z rozliczenia nadpłatę wykorzystywali z reguły do pokrycia należności w przyszłych podatkach, np. w podatku od towarów i usług.

 

Sprawdź również książkę: Obowiązki płatników PIT w 2020 roku ebook >>


Formularze będą na czas

- Zeznania podatkowe będą dostępne w usłudze Twój e-PIT od 15 lutego 2021 r. zgodnie z artykułem 45cd ust. 1 ustawy o PIT – powiedziała Iwona Prószyńska, rzecznik prasowy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Formularze zostały już opublikowane: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/

Natomiast formularze interaktywne PIT-4R i PIT-8AR zostały opublikowane na stronie 11 stycznia 2021 r.: https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/nowe-formularze-interaktywne-pit-4r-i-pit-8ar/