Obecnie analiza ksiąg podatkowych przy użyciu technik elektronicznych stosowana jest wyłącznie w kontroli podatkowej. Kontrola elektroniczna tylko częściowo spełnia związane z nią oczekiwania. Dotyczy to sytuacji w których kontrolowany przekazuje dane zapisane w formatach elektronicznych nienadających się do analizy. Jak wskazują projektodawcy import i analiza takich plików są pracochłonne i nie mogą być odpowiednio zautomatyzowane. W konsekwencji, kontrolowany podlega dłuższej i wymagającej większego zaangażowania pracowników kontrolowanego, kontroli podatkowej.

W związku z powyższym w projekcie zaproponowano wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznej w postaci plików o formacie strukturalnym ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w której podatnicy i kontrahenci podatników będą obowiązani przekazać dane na żądanie organu podatkowego. Format strukturalny pliku to taki z którego można w sposób automatyczny wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Istotą przygotowywanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowych funkcjonalności tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.

Przekazanie dowodów księgowych zapisanych w formie elektronicznej w postaci plików w formacie XML pozwoli na dokonanie wstępnej automatycznej weryfikacji zgodności tych dowodów z księgami podatkowymi.

Powyższa zmiana zmierza do wprowadzenia koncepcji Jednolitego Pliku Kontrolnego opracowanej przez OECD.

Zobacz też: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania ma obowiązywać od 2016 roku >>

Będą nowe rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym >>

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego