Artykuł pt. Żądanie od zobowiązanego informacji a ochrona danych osobowych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczy relacji uprawnienia wierzyciela oraz organu egzekucyjnego z art. 36 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do ochrony danych osobowych, zagwarantowanej w przepisach konstytucyjnych oraz regulacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zobacz również: Skarbówka łamie prawo, choć wie, że przegra w sądzie >>

Zwrot podatku to bezpodstawne wzbogacenie? >>

Szczególne wątpliwości budzi kwestia dopuszczalności żądania udostępnienia przez zobowiązanego we wskazanym trybie tzw. danych wrażliwych. Wytyczenie granic dopuszczalności żądania udostępnienia informacji umożliwia wskazanie podstaw odmowy przez zobowiązanego do udostępnienia danych osobowych.

 

Żądanie udostępnienia danych

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umożliwia żądanie od zobowiązanego udostępnienia danych jego dotyczących. Zasadny jest pogląd wskazujący na fakt, że ochrona danych osobowych nie stanowi wartości absolutnej. Z drugiej jednak strony nieograniczonego charakteru nie ma również możliwość żądania od jednostki udostępnienia danych osobowych w zakresie niezbędnym do wszczęcia lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego – w toku postępowania egzekucyjnego lub przed jego wszczęciem.

Zobacz również: Ochrona danych osobowych dłużnika >>

Przeprowadzone analizy dowodzą, że nawet próby ustawowego przełamywania przesłanki niezbędności żądania udostępnienia danych osobowych nie znajdują uzasadnienia w perspektywie konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Dodatkowym wzmocnieniem tej zasady jest treść art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który w przypadku kolizji z krajową normą ustawy zwykłej ma pierwszeństwo zastosowania. Zobowiązany, do którego zwrócił się wierzyciel lub organ egzekucyjny, może odmówić udzielenia informacji, którymi dysponuje, jeśli uważa, że żądanie ich udzielenia nie znajduje uzasadnienia w świetle obowiązującego prawa.

 


Więcej w grudniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>