Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie udzielonego zezwolenia. Jej przedmiotem działalności jest produkcja i dostawa części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych. Jednym z kontrahentów spółki jest podmiot prawa niemieckiego, dla którego spółka produkuje i realizuje wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. W trakcie realizacji tej transakcji spółka poniosła nakłady związane z przygotowaniem produkcji zamówionych wyrobów strefowych. Jednak niemiecki kontrahent zmniejszył wielkość dokonanego pierwotnie zamówienia, w związku z tym wypłacił spółce rekompensatę. Początkowo rekompensata została wypłacona podmiotowi powiązanemu ze spółką, a dopiero ten podmiot przekazał całość należności spółce.

Rekompensata bez podatku?
Spółka zapytała fiskusa, czy ta otrzymana rekompensata od kontrahenta powinna być kwalifikowana jako przychód uzyskiwany z wykonywania działalności gospodarczej na terenie SSE na podstawie zezwolenia i tym samym korzystać ze zwolnienia z podatku CIT. Spółka uznała, że odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca. Przy czym argumentowała, że otrzymanie rekompensat, tak jak sprzedaż produktów strefowych, nie jest rodzajem działalności gospodarczej, a elementem działalności produkcyjnej. Zdaniem spółki, rekompensata jest bezpośrednio związana z konkretnymi zamówieniami i stanowi wynagrodzenie nakładów poniesionych na produkcję zamówionych towarów, z których zrezygnował klient.


Rekompensata bez związku z działalnością strefową
Dyrektor izby skarbowej stwierdził, że rekompensata nie ma związku z przychodem z działalności gospodarczej i tym samym nie korzysta z ze zwolnienia strefowego. Zdaniem organu wypłata rekompensaty z tytułu zmniejszenia zamówienia zalicza się do przychodów z działalności niewymienionej w zezwoleniu i w związku z tym powinna być zakwalifikowana jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (I SA/Wr 1341/15) podzielił stanowisko fiskusa. Sąd uznał, że przychód osiągnięty z tytułu otrzymania rekompensaty za zmniejszenie zamówienia nie jest bezpośrednim następstwem działalności określonej w zwolnieniu, która polega na produkcji i dostawie części oraz akcesoriów do pojazdów silnikowych, wyprodukowanych na terenie SSE.


Koszt musi być związany z produkcją
15 lutego br. Naczelny Sąd Administracyjny (245/16) uchylił wyrok WSA i interpretację indywidualną. NSA przypomniał definicję dochodów i fakt, że zwolnienie strefowe jest konstruowane wprost na podstawie ustawy o SSE. Natomiast samej definicji działalności gospodarczej, jaką prowadzi podatnik w strefie, należy szukać w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Sąd wskazał, że niewątpliwie spółka poniesie koszty na produkcje zamówionych towarów. W związku z tym nie ma znaczenia czy z tego tytułu otrzyma cenę właściwą czy rekompensatę.  
 

Przeczytaj również praktyczny komentarz pt. Specjalne strefy ekonomiczne - działalność gospodarcza podmiotów strefowych w strefie i poza strefą. >>