W przedmiotowej sprawie profesjonalny pełnomocnik skarżącego – doradca podatkowy złożył odpowiedź na skargę kasacyjną. Pismo to zawierało jedynie wnioski o oddalenie środka odwoławczego i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Uzasadnienie zaś sprowadziło się do trzech zdań wskazując na bezzasadność zarzutów podniesionych w skardze kasacyjnej.

Na podstawie art. 207 § 2 p.p.s.a. NSA odstąpił od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Zdaniem sądu nie każda złożona odpowiedź na skargę kasacyjną uzasadnia zasądzenie z tego tytułu zwrotu kosztów. Czynność sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną stanowi swoistą przeciwwagę dla wniesionej skargi kasacyjnej. Jej profesjonalne uzasadnienie może stanowić istotny argument przeciwko wywodom skargi kasacyjnej i w konsekwencji przyczynić się do jej oddalenia przez NSA. Stąd też profesjonalny pełnomocnik powinien w terminie, jaki zakreślił mu ustawodawca, ustosunkować się do żądań zawartych w skardze kasacyjnej, podnosić zarzuty i argumenty przeciwko podstawom kasacyjnym i ich uzasadnieniu. Wniesienie odpowiedzi na skargę kasacyjną ma sens, jeżeli autor odpowiedzi jest w stanie zaoferować sądowi argumenty istotne z punktu widzenia przyszłego rozstrzygnięcia.

Tym samym, według sądu, odpowiedź na skargę kasacyjną, która nie zawiera merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów skargi kasacyjnej, pomimo złożenia tego pisma procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika w ustawowym terminie nie może stanowić podstawy do zasądzenia z tego tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Wyrok NSA z 23 stycznia 2013 r., I FSK 162/12