Założeniem proponowanych rozwiązań jest wzmocnienie organizacyjne Służby Celnej oraz administracji podatkowej poprzez podniesienie sprawności ich działania. Jednakże już na etapie konsultacji społecznych powstały zasadnicze wątpliwości co do tego, czy przepisy te będą realizowały założone cele. W ramach konsultacji Pracodawcy RP przesłali do Ministerstwa Finansów uwagi dotyczące tego projektu. Wątpliwości ekspertów organizacji wzbudziła kwestia wpływu podporządkowania służbowego dotychczasowych pracowników urzędów skarbowych dyrektorom izb skarbowych oraz przekształcenia organizacyjno-finansowego urzędów i izb skarbowych w jedną jednostkę.

Zobacz: Rząd przyjął projekt zmian w administracji podatkowej i celnej >>

Zgłoszone przez Pracodawców RP uwagi okazały się zbieżne z opinią Krajowej Rady Sądownictwa, która również zgłosiła zastrzeżenia do zakładanych zmian. Zdaniem Rady taka zmiana struktury organizacyjnej może naruszać podstawowe standardy postępowania podatkowego, a nawet postanowienia Konstytucji, gdyż może dojść do naruszenia fundamentalnej zasady dwuinstancyjności. Zaproponowany przez resort finansów model organizacyjny nie daje bowiem gwarancji niezależności organów orzekających w różnych stadiach postępowania podatkowego.

Krajowa Rada Sądownictwa zwróciła także uwagę na propozycję zmiany art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, który miałby otrzymać następujące brzmienie: „Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń”. W ocenie Rady projektodawca zastosował w przepisie określenia nieostre, które w przyszłości mogą powodować wątpliwości i problemy. Wprowadzenie do ustawy wyrażenia „pracowników obsługujących ten organ” dawałoby prawo wydawania decyzji administracyjnych niesprecyzowanemu katalogowi podmiotów – zarówno w pierwszej, jak i drugiej instancji, co nie wpłynie pozytywnie na pogłębianie zaufania obywatela do państwa.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa potwierdza obawy Pracodawców RP dotyczące nowej struktury organizacyjnej urzędów i izb skarbowych. Mimo, że pozytywnie oceniają przesłanki, którymi kierowano się przy tworzeniu tych przepisów, to ich zdaniem, z uwagi na ryzyko naruszenia postanowień Konstytucji, warto byłoby dokonać ponownej analizy skutków proponowanych rozwiązań.

Zobacz też: Zmiany w administracji podatkowej zagrożą bezstronności organów >>