W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli celno-skarbowej. Wzór ten zawiera oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia upoważnienia, wskazanie kontrolujących przeprowadzających kontrolę celno-skarbową, oznaczenie kontrolowanego, wskazanie zakresu kontroli celno-skarbowej i przewidywany termin jej zakończenia, podpis osoby udzielającej upoważnienia oraz pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

W załączniku nr 2 określono wzór stałego upoważnienia  do wykonywania kontroli celno-skarbowych wykonywanych:

-  na drogach publicznych lub drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określone w art. 59, w przypadkach określonych  w art. 62 ust. 5 pkt 1 lit. a-f ustawy o KAS

- dokonywanych poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

- w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących w zakresie prawidłowości realizacji obowiązku ewidencjonowania,

-w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, o którym mowa w art. 106 ustawy o KAS

- w podmiotach innych, niż określone w art. 62 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, dotyczące zgłoszenia lub informacji przekazanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 lub art. 91 oraz gdy obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynika z przepisów prawa.

W przypadku stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej odstąpiono od oznaczenia w upoważnieniu kontrolowanego i wskazania terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej. Te elementy ze względu na tryb i miejsce wykonywania kontroli celno-skarbowej (drogi publiczne, morskie porty i przystanie, bazary i targowiska) nie mogą być wskazane w upoważnieniu z uwagi na brak danych kontrolowanego przed rozpoczęciem kontroli celno-skarbowej.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej (Dz. U. poz. 239) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów