Zmiany  w zakresie przepisów dotyczących indywidualnych interpretacji podatkowych, które usprawnić mają proces ich wydawania i usunąć wątpliwości interpretacyjne wyłaniające się na tle stosowania obecnych regulacji, przewiduje projekt założeń do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Zakłada się między innymi wprowadzenie delegacji umożliwiającej Ministrowi Finansów upoważnienie, w drodze rozporządzenia, podległych mu organów w kompetencje zmiany z urzędu interpretacji w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowości przez organ upoważniony na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa. W obecnym stanie prawnym korzystanie z instytucji autokontroli możliwe jest dopiero po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego. Zmiana ta przyczynić się więc powinna do szybszego i elastycznego eliminowania z obrotu prawnego nieprawidłowych interpretacji.

Unormowana ma zostać ochrona wnioskodawcy w przypadku błędnego pouczenia, które może wyrażać się zarówno w niewłaściwym oznaczeniu sądu, do którego należy wnieść środek zaskarżenia, jak i nieprawidłowo określonym terminie do jego wniesienia. Zmiana polegająca na odesłaniu do odpowiedniego stosowania art. 214 Ordynacji podatkowej sprawi, że podmiot, który został błędnie pouczony, w zależności od rodzaju wadliwości, będzie mógł pominąć negatywne dla siebie konsekwencje prawne.

Uchylony ma zostać przepis wskazujący, że zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana. W wyniku tej zmiany doręczenie zmienionej interpretacji będzie następowało na zasadach analogicznych jak doręczenie interpretacji wydanej uprzednio na wniosek podmiotu zainteresowanego.

Proponuje się rozszerzenie katalogu przepisów Ordynacji podatkowej znajdujących odpowiednie zastosowanie w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych poprzez dodanie do niego art. 168 (umożliwiającego składanie wniosków o interpretację również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, art. 165 § 3b ( w myśl którego datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu podatkowego), art. 208 (regulującego kwestie umorzenia postępowania podatkowego) i art. 215 § 1 Ordynacji podatkowej (umożliwiającego rektyfikację interpretacji w zakresie błędów rachunkowych oraz innych oczywistych pomyłek).

Ponadto, z uwagi na wprowadzenie możliwości umorzenia postępowania interpretacyjnego oraz sprostowania interpretacji indywidualnej konieczne staje się unormowanie formy aktu administracyjnego stosowanej w ramach tych procedur, poprzez dodanie regulacji, że w tych sprawach wydaje się postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Jolanta Mazur

źródło: www.rcl.gov.pl