Prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, zapowiedziała, że resort intensyfikuje prace nad przepisami nowej ordynacji podatkowej. Podkreśliła, że projekt ustawy do końca roku zostanie skierowany do prac parlamentarnych. Jej zdaniem jest to fundament funkcjonowania systemu podatkowego.

Nowe przepisy od połowy 2019 roku
Potwierdza to również prof. Leonard Etel, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Podatkowego. Jego zdaniem proponowane zmiany powinny do Sejmu trafić jesienią. Wtedy też rozpocznie się normalna procedura legislacyjna. W opinii prof. Etela, na etapie uchwalania nowej ordynacji, ustawodawca powinien mieć na uwadze zapewnienie podatnikom odpowiednio długiego okresu vacatio legis, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać i przygotować. Realnym terminem wejścia w życie jest zatem połowa 2019 r. Termin ten wskazała zresztą również kilka tygodni temu Teresa Czerwińska.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Poprawa relacji fiskus-podatnik
Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że nowe przepisy mają przede wszystkim realizować dwa podstawowe cele: ochronę prawa podatnika w relacjach z organami podatkowymi oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków.

Pierwszy z nich ma być realizowany m.in. poprzez złagodzenie nadmiernego rygoryzmu ordynacji podatkowej. W nowej ordynacji podatkowej wprowadzono mechanizmy prawne chroniące pozycję podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową. Są to m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego i konsensualne formy załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków podatkowych transakcji). Wprowadzone mają być również regulacje chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych i ugruntowanej praktyki.

Nowa ordynacja podatkowa ma również wprowadzić szereg mechanizmów i procedur zwiększających możliwości organów podatkowych w egzekwowaniu obowiązków podatkowych. Ma być jednak zachowana równowaga w relacji podatnik – fiskus. Projektodawca podkreśla w uzasadnieniu, że większa skuteczność organów podatkowych nie może prowadzić do naruszenia praw podatnika.

Vademecum Doradcy Podatkowego >>