Spółka cywilna nabyła nieruchomość na podstawie aktu notarialnego. Budynek został nabyty na współwłasność łączną. Czy po wniesieniu nieruchomości do spółki jako wkładu podatnikiem podatku od nieruchomości będzie spółka czy każdy ze wspólników osobno?
Podatnikami pozostaną wspólnicy, gdyż to oni - a nie spółka cywilna - są właścicielami gruntu (nieruchomości).

Przyjmuje się, że nieruchomość - aby mogła stanowić środek trwały, od którego dokonywane będą odpisy amortyzacyjne w działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej - powinna zostać wniesiona jako wkład do tejże spółki. Wówczas staje się majątkiem łącznym wspólników spółki (przynależy do ich masy majątkowej jako wspólników spółki). Nie staje się majątkiem spółki cywilnej, gdyż takowa- jako podmiot niemający zdolności prawnej na gruncie prawa cywilnego - nie może być podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych.

Spółka cywilna ma wszakże zdolność prawną na gruncie niektórych podatków. Może być podatnikiem w niektórych podatkach.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3) użytkownikami wieczystymi gruntów;
4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Przepisy u.p.o.l. co prawda stanowią, że podatnikiem podatku od nieruchomości mogą być także spółki niemające osobowości prawnej (a taką spółką jest również spółka cywilna), jednakże o ile jednostki te mają określone prawa do nieruchomości. Spółka cywilna takich praw nie może mieć, gdyż nie ma zdolności prawnej, umożliwiającej jej bycie podmiotem takich praw. W związku z tym podatnikami podatku od nieruchomości będą wspólnicy spółki cywilnej.