Dla powstania podatkowych różnic kursowych nieodzowne jest, aby z jednej strony dana operacja opiewała na walutę obcą, a z drugiej strony niezbędnym też jest, aby sama zapłata nastąpiła w walucie obcej. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 28 grudnia 2016 r.

Sprawa dotyczyła powstania dodatnich różnic kursowych w momencie zapłaty kwoty w PLN odpowiadającej cenie odsprzedaży udziałów spółki z o.o., których wartość została ustalona w EUR.

Chodziło o spółkę, która zleciła kancelarii adwokackiej nabycie udziałów w spółce X, aby następnie odkupić od niej te udziały. Dla realizacji zlecenia w zakresie nabycia udziałów spółki X, strony ustaliły maksymalną cenę odsprzedaży udziałów wyrażoną w walucie EUR. Ostatecznie jednak spółka wypłaciła kancelarii adwokackiej za udziały część kwoty w EUR a część w PLN. Spółka z o.o. dokonała przewalutowania środków pieniężnych w EUR na PLN. Środki pieniężne zostały przeliczone według określonego kursu transakcyjnego, tj. według kursu zakupu waluty przez bank. Następnie przeniesione z rachunku walutowego w EUR na rachunek w PLN środki pieniężne zostały przekazane na rachunek kancelarii adwokackiej.

Z tytułu realizacji zlecenia, tj. nabycia udziałów spółki X, spółka z o.o. zapłaciła kancelarii adwokackiej należne wynagrodzenie. Spółka zapytała fiskusa czy w podatku dochodowym powstaną dodatnie różnice kursowe przy zapłacie kancelarii adwokackiej kwoty w PLN odpowiadającej cenie odsprzedaży udziałów spółki z o.o., których wartość została ustalona w EUR.

Zdaniem spółki nie powstaną tu dodatnie różnice kursowe. Nie został spełniony warunek, aby zarówno poniesiony koszt, jak i zapłata nastąpiły w walucie obcej.

Fiskus się zgodził. Organ wskazał, że nie wszystkie różnice kursowe ustalane dla celów bilansowych uznawane są przez prawo podatkowe. Zdarzenia, z którymi ustawodawca wiąże skutki w postaci wystąpienia podatkowych różnic kursowych wskazane zostały w art. 15a ust. 2 (dodatnie różnice) i ust. 3 (ujemne różnice) ustawy o CIT. Z analizy tych przepisów wypływa jednoznaczny wniosek, że z różnicami kursowymi w sensie podatkowym mamy do czynienia tylko wtedy, gdy równocześnie:

- dane zdarzenie gospodarcze wyrażone zostało w walucie obcej,

- realizacja tego zdarzenia nastąpiła w walucie obcej.

Powyższe oznacza, że nie są uznawane za różnice kursowe dla celów podatkowych różnice wynikające z kursów walut, jeśli np. zobowiązanie, czy należność wyrażone są w walucie obcej a sama zapłata (w jakiejkolwiek formie) następuje w złotówkach lub odwrotnie – zobowiązanie bądź należność wyrażone są w złotówkach, a zapłata dokonywana jest w walucie obcej.

A więc rozpatrywanej sprawie w momencie wpłaty na rzecz kancelarii adwokackiej ustalonej w umowie zlecenia kwoty w części wyrażonej w złotówkach nie wystąpią różnice kursowe. Z wniosku wynika, co prawda że cena za nabycie udziałów spółki X została określona w EUR, lecz zapłata w części nastąpiła w złotówkach.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 grudnia 2016 r., sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.1053.2016.1.AB

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów