Na rachunkach potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi nie trzeba będzie juz zamieszczać własnoręcznego podpisu wystawcy i wyrazów "oryginał" albo "kopia".

Taką zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 40, poz. 204).

Obowiązujące obecnie przepisy przewidują, że rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi powinien zawierać miedzy innymi czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci, jeżeli się nią posługuje, a także odpowiednio wyraz "oryginał" lub "kopia". Uniemożliwia to wystawianie, przesyłanie i przechowywanie rachunków w innej formie niż papierowa, np. w formie elektronicznej.

W związku z tym, że uregulowania dotyczące wystawiania faktur stwierdzających dokonanie sprzedaży nie wymagają aby zawierały one podpis wystawcy, brak jest racjonalnego uzasadnienia do utrzymywania, znacznie szerszego niż w fakturach, zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach dotyczących zazwyczaj transakcji o niższej wartości.

Przedmiotowe zmiany spowodują zatem, że na rachunkach obligatoryjne będzie umieszczanie tylko następujących danych: daty wystawienia i numeru kolejnego rachunku, określenia rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowej oraz ogólnej sumy należności wyrażonej liczbowo i słownie.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 marca 2011 r.

Jolanta Mazur