Faktura uproszczona może nie zawierać następujących danych:

1. imienia, nazwiska lub nazwy bądź nazwy skróconej oraz adresu nabywcy,

2. miary i ilości dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług,

3. ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (in. ceny jednostkowej netto),

4. wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

5. stawki podatku,

6. sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionej od podatku,

7. kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Inaczej mówiąc, faktura taka powinna zawierać: wszystkie dane sprzedawcy, jedynie numer NIP nabywcy, datę jej wystawienia, datę sprzedaży, kolejny numer, nazwę towaru/usługi oraz kwotę należności ogółem. Jednakże, co ważne, faktura taka musi zawierać dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku (jest to nadal bowiem faktura, „dzięki której„ sprzedawca rozliczy podatek należny, nabywca odliczy ewentualnie podatek naliczony – jeżeli takie odliczenie mu przysługuje).

Zobacz - „Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014 roku”

Jednocześnie w 2013 r. faktury tej nie można wystawić w przypadku:

– sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym przypadku bowiem nie ma obowiązku zamieszczania numeru NIP na fakturze),

– sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

– sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

– WDT,

– tzw. eksportu usług.

Przedsiębiorcy dostarczający media, jeżeli chcą wystawiać faktury uproszczone muszą umieścić na nich Numer NIP nabywcy (w przypadku „normalnych” faktur takiego obowiązku nie posiadają).

Przepisy obowiązujące od stycznia 2014 r. będą analogiczne do tych z 2013 r. (z jedną różnicą). W sytuacji, gdyby weszły one w ustawowym brzmieniu różnicą będzie to, że faktur uproszczonych w 2014 r. nie zastosuje się do dostawy mediów (bowiem art. 106e ust. 6 u.p.t.u., podaje, że przepisu o fakturze uproszczonej nie stosuje się m.in. w przypadku sprzedaży, dla której nie jest na fakturze podawany numer NIP, a przy sprzedaży mediów nr NIP nabywcy stosować nie trzeba). Jednakże powyższe będzie mogło być uzupełnione wydanym pod koniec 2013 r. rozporządzeniem wykonawczym (skoro taki zapis znajduje się w 2013 r., gdzie instytucja faktur uproszczonych pierwszy raz wchodzi w życie wydaje się, że w 2014 r. winna mieć analogiczne zastosowanie – wymaga tego bezpieczeństwo regulacji prawnych). Więcej na temat zmian w zasadach wystawiania faktur w 2013 r. (m.in. o tym jak prawidłowo określić datę sprzedaży i kwoty rabatów) znajdziesz w publikacji „Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014 roku” [EBOOK PDF], autorzy: Karolina Gierszewska, Tomasz Krywan, Ewa Sokołowska-Strug, Rafał Styczyński, Paweł Tomasz Ziółkowski, Adam Bartosiewicz.