Pytanie

Spółka od 1 stycznia rozpocznie ewidencjonowanie obrotu w sklepach za pomocą kas rejestrujących. Do 10 placówek zostaną zakupione po jednej kasie rejestrującej i po jednej kasie rezerwowej oraz jedna kasa w siedzibie firmy.
Czy spółce przysługuje ulga na zakup kas rezerwowych?
Czy spółce będzie przysługiwała ulga na zakup kasy do siedziby firmy, jeżeli w styczniu nie będzie zaewidencjonowanego obrotu na tej kasie?

Odpowiedź

Spółce będzie przysługiwało prawo do ulgi na zakup kas rezerwowych oraz na zakup kasy do siedziby Firmy.

Uzasadnienie

W zasadzie zgłoszenie przez podatnika obecnie, przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy, 21 kas daje jedyną możliwość do skorzystania z ulgi na zakup wszystkich urządzeń rejestrujących.

Dokonanie odliczenia tzw. ulgi na zakup kasy następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania.Organy podatkowe interpretują ww. normę prawa w ten sposób, że uprawnienie do skorzystania z ulgi przysługuje tylko podatnikowi, który po raz pierwszy zgłasza obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Tym samym, jeżeli podatnik np. na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej zgłosi rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy i zgłosi do urzędu skarbowego tylko jedną kasę a następnie w wyniku awarii zostanie zmuszony do instalacji kasy rezerwowej to w związku z nabyciem kasy rezerwowej podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi. Podobnie będzie w przypadku wymiany pamięci kasy rejestrującej, jeżeli dojdzie do jej zapełnienia.

W celu skorzystania z ulgi na zakup kasy w miejscu sprzedaży oraz kasy rezerwowej przeznaczonej do ewidencjonowania w przypadku uszkodzenia kasy właściwej konieczne jest zgłoszenie obu kas przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania sprzedaży.

Stosownie do treści art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Podatnik, który do danego punktu sprzedaży chce zakupić od razu kasę rejestrującą oraz kasę rezerwową powinien do naczelnika urzędu skarbowego zgłosić obie kasy.

Ulga będzie podatnikowi przysługiwała, jeżeli złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego stosowne zgłoszenie, o którym mowa wyżej. W przedstawionej sprawie ulga będzie przysługiwała na zakup wszystkich kas, jeżeli w zgłoszeniu podatnik poda informacje o wszystkich kasach i miejscach ich instalacji.

Zobacz książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>

W omawianym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na brzmienie art. 111 ust. 4 u.p.t.u. Wskazany przepis stanowi: podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Interpretacja organów podatkowych wskazuje, że termin "rozpoczną ewidencjonowanie" należy rozumieć dosłownie tj. zarówno na kasie podstawowej, jak i kasie rezerwowej musi być zarejestrowana sprzedaż. W przedstawionym przypadku w odniesieniu do kas służących do ewidencjonowania obrotu (kas podstawowych) ulgę przedsiębiorca może rozliczyć w styczniu w momencie rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą urządzeń. Odpowiednio w lutym bądź miesiącach kolejnych ulga będzie mogła być rozliczona w przypadku kasy zainstalowanej w siedzibie firmy (w styczniu w siedzibie firmy nie zarejestrowano żadnej sprzedaży). W przypadku kas rezerwowych ulga podatnikowi przysługuje – ale realizacja jej będzie odroczona w czasie, aż do momentu zaewidencjonowania za pomocą kasy rezerwowej sprzedaży.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego