Pytanie

Projektant mody przekazuje modele swojej odzieży blogerkom modowym. Modelki prezentujące odzież na pokazach bardzo często zatrzymują prezentowaną odzież dla siebie. Często jest to element wynagrodzenia za udział w pokazie.

Czy wydatki poniesione na wytworzenie przekazanych modeli można zliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W jaki sposób to dokumentować?

Jakie powstają skutki po stronie otrzymującego?

Odpowiedź

Wydatki poniesione na wytworzenie modeli przekazanych blogerkom są ściśle związane z wykonywaną działalnością (produkcją odzieży), wobec czego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania. Na wartość przekazanej odzieży należy wystawić PIT-8C, chyba że byłby to przychód z działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

W efekcie aby móc zaliczyć wydatek do kosztów należy go odpowiednio udokumentować oraz wykazać:

1) związek z przychodami lub chociażby z wykonywaną działalnością (wykazać celowość kosztu),

2) brak wyłączenia.

W przedmiotowej sytuacji celowość wydatku jest dość oczywista. Blogerki opisując daną odzież, reklamują ją, co zwykle przekłada się na zwiększenie sprzedaży. Wartość przekazanej odzieży stanowi zatem rodzaj wydatku reklamowego i spełnia pierwszy warunek.

Wśród wyłączeń znajduje się między innymi art. 23 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.f., zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Jeżeli zatem uznamy, że mamy do czynienia z darowizną - wydatek nie będzie mógł być zaliczony do kosztów. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jeżeli więc ubrania były przekazane w zamian za recenzję (opis na blogu), nie byłaby to darowizna, tylko forma zapłaty.

Po stronie blogerki wartość otrzymanych ubrań stanowi przychód podatkowy. Generalnie będzie to przychód z innych źródeł, wobec czego firma powinna złożyć w US formularz PIT-8C. Jeżeli jednak blogerka jest przedsiębiorcą powinna samodzielnie wykazać przychód z działalności gospodarczej, a firma powinna jedynie przekazać jej informację o wysokości przychodu.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł