Odpowiedź:

Sukcesja podatkowa w przedstawionej sytuacji obejmuje jedynie te z praw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej. W konsekwencji nie obejmuje ona praw osoby fizycznej wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 93a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) – dalej o.p., spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa, wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa wniesionego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej. Wstąpienie w te prawa oznacza, że spółka niemająca osobowości prawnej staje się w miejsce osoby fizycznej uprawniona do ich wykonywania.

Sukcesja podatkowa na podstawie art. 93a § 5 o.p. ma szczególny charakter. Jest tak, gdyż:
1) obejmuje tylko prawa, nie obejmuje zaś – jak ma się rzecz w większości innych przypadków sukcesji podatkowej – obowiązków,
2) obejmuje tylko część praw, tj. te z praw związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, które mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej.

Powoduje to, że z punktu widzenia dwóch najważniejszych podatków, tj. VAT oraz podatku dochodowego, spółki niemające osobowości prawnej (w tym spółki komandytowe) wstępują jedynie w prawa osób fizycznych, które wniosły do nich swoje przedsiębiorstwo jako wkład, które są określone przepisami VAT. Spółki takie nie wstępują natomiast  w prawa takich osób fizycznych określone przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., gdyż uniemożliwia to sposób opodatkowania spółek niemających osobowości prawnej.

A zatem w przedstawionej sytuacji spółka komandytowa wstąpi przede wszystkim w określone przepisami VAT prawa (ale nie obowiązki) osoby fizycznej, która wniesie swoje przedsiębiorstwo aportem (np. prawo do odliczania podatku w drodze korekty deklaracji VAT). Ponadto spółka komandytowa wstąpi w związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa prawa wynikające z pozostałych przepisów podatkowych (np. prawo do zwrotu nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych), za wyjątkiem praw wynikających z przepisów u.p.d.o.f. Spółka komandytowa wstąpi również w prawa wynikające z ewentualnych interpretacji indywidualnych uzyskanych przez tę osobę w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa (za wyjątkiem interpretacji dotyczących opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych – zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 czerwca 2016 r. – IBPB-1-1/4518-9/16/AT).

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  16.12.2016 r.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami