Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (u.z.p.d.f.) działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

 

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.z.p.d.f. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton wynosi 5,5% przychodu.

Zgodnie z PKWiU roboty budowlane zawarte są w sekcji F w dziale 45

Dział ten obejmuje prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych. W dziale tym mieszczą się również prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, prace związane z inżynieria lądową i wodną, a także montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Usługi związane z montowaniem wentylacji powinny być sklasyfikowane w PKWiU 45.33.1

Usługi związane z montowaniem wentylacji, w mojej opinii, powinny być sklasyfikowane w PKWiU 45.33.1 – roboty związane z montażem instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Przychód z tytułu wykonywania usług (o ile mamy do czynienia z usługami budowlanymi) wymienionych w tym dziale podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%.