Rozporządzenie z 13 sierpnia 2023 r. zastąpi rozporządzenie (WE) 1126/2008, które było wielokrotnie zmieniane.

- Nowe rozporządzenie zawiera tekst jednolity, co ułatwi korzystanie z międzynarodowych standardów rachunkowości obowiązujących w państwach członkowskich UE - informuje resort finansów.

Rozporządzenie stanowi m.in. że celem sprawozdania finansowego jest uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i wyników finansowych jednostki. Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o: 

 • aktywach; 
 • zobowiązaniach; 
 • kapitale własnym;
 • przychodach i kosztach, w tym zyskach i stratach; 
 • wkładach dokonanych przez właścicieli i wypłatach na rzecz właścicieli występujących w charakterze udziałowców; oraz 
 • przepływach pieniężnych.

Zobacz również: Będą nowe krajowe standardy rachunkowości

Pełne sprawozdania finansowe składają się z: 

 • sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu; 
 • sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za dany okres; 
 • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za dany okres; 
 • sprawozdania z przepływów pieniężnych za dany okres; 
 • informacji dodatkowej zawierającej istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
 • informacji porównawczych w odniesieniu do poprzedniego okresu oraz 
 • sprawozdania z sytuacji finansowej na początek poprzedniego okresu, jeżeli jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniach finansowych.