Na posiedzeniu 16 kwietnia 2013 r. Członkowie Komitetu Standardów Rachunkowości ze względu na wagę problemów dot. działalności deweloperskiej podjęli decyzję o zmianie statusu projektu stanowiska „Działalność deweloperska” na Krajowy Standard Rachunkowości. Projekt standardu w najbliższym czasie zostanie poddany recenzji.

Ponadto na posiedzeniu Członkowie Komitetu dyskutowali nad możliwością rozpoczęcia prac nad projektem kolejnego Krajowego Standardu Rachunkowości dot. kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny zapasów. Wśród propozycji tematów, które mógłby objąć projekt standardu znalazły się m. in. tematy dot. elementów składowych kosztu wytworzenia wyrobów i usług, kosztów pośrednich zmiennych i stałych, zdolności produkcyjnych i pomiarów ich poziomu. Rozważana była także kwestia ewentualnego rozpoczęcia prac nad projektem Krajowego Standardu Rachunkowości dot. środków trwałych. Postanowiono, że zostanie zredagowana propozycja zagadnień jakie obejmowałby ten standard, aby rozpatrywać decyzję o jego tworzeniu.

W ramach przyszłych prac KSR był rozważany do podjęcia przez Komitet temat dotyczący sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Członkowie Komitetu zapoznali się z wynikiem konsultacji jakie zostały przeprowadzone wśród sporządzających i użytkowników sprawozdań finansowych JST w zakresie potrzeby opracowania standardu dotyczącego sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podobnie jak przy propozycji projektu standardu dotyczącego środków trwałych zostanie przedstawiony projekt zagadnień, jakimi należałoby objąć standardy dotyczące sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja o ewentualnym rozpoczęciu prac nad nowymi Krajowymi Standardami Rachunkowości.