Ministerstwo Finansów chce poprawić ściągalność należności publicznoprawnych. Pomóc w tym ma stworzenie nowego rejestru dłużników, do którego trafiać mają osoby zalegające z zapłatą m.in. podatków, należności celnych, grzywien, opłat oraz należności z tytułu przychodów z prywatyzacji. Zmiany wprowadzi nowela ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zobacz: Resort finansów chce upublicznić dane dłużników podatkowych >>

Resort zmodyfikował przygotowany przez siebie projekt, uwzględniając część uwag zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji. Prawnicy sugerowali, że projekt zbyt wąsko określał odpowiedzialność za szkodę, spowodowaną bezpodstawnym wpisem dłużnika do rejestru, przewidywał bowiem, że odszkodowania można dochodzić jedynie od wierzyciela.

Ministerstwo przyznało rację RCL i zmodyfikowało założenia. Obecna wersja przepisów statuujących odpowiedzialność odszkodowawczą przewiduje, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzone wskutek niezgodnego z prawem wpisania do rejestru ponosi również podmiot prowadzący bazę.